مطالعات زبان و ترجمه, دوره (48), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (1-28)

عنوان : ( تأثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه )

نویسندگان: یاسمین خلیقی , علی خزاعی فرید , علی ناظمیان فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترجمه آثار ادبی در ایران، همواره تابعی از شرایط سیاسی-اجتماعی، گرایش های روشنفکری و ایدئولوژی مسلط در هر یک از دوره های تاریخی بوده است. یکی از مهم ترین دوره ها که رویدادهای سیاسی-اجتماعی آن در تحولات فرهنگی و ادبی و روشنفکری مؤثر بوده است، دوره بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ است. در این دوره، حزب توده نسبت به دیگر جریان های فکری و سیاسی در اوج توفّق بوده و در واقع نیروی پیشروی جریان های روشنفکری به حساب می آمده است. تقریباً تمام نویسندگان و مترجمان آن دوران یا مدتی عضو این حزب بوده اند و یا دست کم به لحاظ فکری به آن گرایش داشتند. در پژوهش حاضر سعی شده است تا تأثیرات حزب توده و ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، آثار ادبی ترجمه شده در طول سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ مورد ارزیابی قرار گرفته اند تا تأثیر و بازتاب این ایدئولوژی در سطح انتخاب مشخص شود. ازاین رو ابتدا با بررسی مقدمه های مترجمان و نظریات محققین ادبی که به معرفی پیشینه نویسندگان و موضوع و محتوای آثار ادبی آن‌ها پرداخته اند، آثار ادبی همسو با مؤلفه‌های معنایی آشکار و پنهان تفکر چپ دسته بندی شده است و سپس با انتخاب مهم ترین اثر از هر دسته و به کارگیری نظریه جامعه شناسی ادبیات لئو لوونتال در آن، شاهدی دیگر بر همسو بودن آثار با این تفکر خواهیم یافت. نتایج نشان می دهد که این مؤلفه‌های معنایی در آثار آموزه رئالیسم سوسیالیستی، ادبیات نویسندگان چپ گرا و تا حدودی آثار ادبی رئالیستی نمود می یابند و بیش از نیمی از آثار ادبی انتخاب شده جهت ترجمه در آن دوران در این سه دسته قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, حزب توده, ایدئولوژ چپ, انتخاب آثار ادبی, ترجمه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061449,
author = {خلیقی, یاسمین and خزاعی فرید, علی and ناظمیان فرد, علی},
title = {تأثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2015},
volume = {48},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-2878},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {حزب توده، ایدئولوژ چپ، انتخاب آثار ادبی، ترجمه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه
%A خلیقی, یاسمین
%A خزاعی فرید, علی
%A ناظمیان فرد, علی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2015

[Download]