تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (8), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (171-190)

عنوان : ( ارزیابی شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ایران )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , رضا رادمهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش قیمت مواد غذایی یکی از مهم‌ترین دغدغه­ ها در کشورهای در حال ‌توسعه هم‌چون ایران است. به‌ گونه‌ای‌که شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن‌یکی از مسایل مهم پیش روی دولت­ها در این کشورهاست. بر این اساس، این مطالعه با هدف شناسایی ارتباط بین شوک‌های قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1393-1381 انجام گرفت. بدین منظور، از الگوی خود رگرسیون برداری داده‌های پانل (PANEL VAR) با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته (GMM) و هم‎چنین، EGARCH استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگو و بررسی روابط متقابل متغیرهای پژوهش در چارچوب توابع واکنش، تجزیه واریانس، علیت گرنجر پانل بیانگر این است که در دوره زمانی مورد بررسی، شوک‌های قیمت نفت در کوتاه‌مدت اثری معنی‌دار بر قیمت مواد غذایی نداشته است. این در حالی است که نوسان‌های قیمت مواد غذایی 74 درصد و نوسان‌های نرخ ارز 24 درصد از نوسان‌های قیمت مواد غذایی را توضیح می­دهند؛ بنابراین، با مدیریت نرخ ارز می­توان از اثرگذاری نوسان‌های آن بر قیمت مواد غذایی جلوگیری کرد.

کلمات کلیدی

, مدیریت نرخ ارز, توابع واکنش, PANEL VAR, EGARCH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061453,
author = {کهنسال, محمدرضا and رادمهر, رضا},
title = {ارزیابی شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-6407},
pages = {171--190},
numpages = {19},
keywords = {مدیریت نرخ ارز; توابع واکنش; PANEL VAR; EGARCH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ایران
%A کهنسال, محمدرضا
%A رادمهر, رضا
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2017

[Download]