مدیریت فناوری اطلاعات, دوره (8), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (77-100)

عنوان : ( ارزیابی سطح امنیت در تجارت الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون و تئوری دمپستر.شافر )

نویسندگان: مریم حاج ملک , احمد توکلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، توسعة روش و ساختاری است که بتوان از طریق آن به ارزیابی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت های مختلف با بهره مندی از نظر کار شناسان مختلف پرداخت. در این پژوهش، روش آنتروپی شانون در کنار تئوری دمپستر شافر قرار گرفته است تا از این طریق بتوان سطح نهایی امنیت را انداز هگیری کرد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر مبتنی بر تیم تصمیم برای جمع آوری داده است، جمع آوری داده ها در دو مرحله به اجرا درآمد ؛ در مرحلة اول داده های مختص به تعیین وزن معیارها گردآوری شدند و در مرحلة بعد داده های سطح امنیت معیارها با برگزاری مصاحبه و بهره مندی از تیم تصمیم چهار شرکت بازرگانی شهر مشهد که آمادة همکاری بودند، جمع آوری شدند. سپس میزان اهمیت معیارهای امنیت ، سطح امنیت هر معیار و سطح کلی امنیت در شرکت های بازرگانی مطالعه شده تعیین شد. نتایج نهایی پژوهش نشان داد سطح کلی امنیت برای سه شرکت بالاست، اما برای شرکت چهارم متوسط است.

کلمات کلیدی

, آنتروپی شانون, امنیت, تجارت الکترونیک, دمپست ر شافر, عدم قطعیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061460,
author = {حاج ملک, مریم and توکلی, احمد},
title = {ارزیابی سطح امنیت در تجارت الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون و تئوری دمپستر.شافر},
journal = {مدیریت فناوری اطلاعات},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5893},
pages = {77--100},
numpages = {23},
keywords = {آنتروپی شانون، امنیت، تجارت الکترونیک، دمپست ر شافر، عدم قطعیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی سطح امنیت در تجارت الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون و تئوری دمپستر.شافر
%A حاج ملک, مریم
%A توکلی, احمد
%J مدیریت فناوری اطلاعات
%@ 2008-5893
%D 2016

[Download]