اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی )با رویکردی بر تحولات خاورمیانه( و حماسه اقتصادی)با رویکردی بر مدیریت و حسابداری( , 2014-02-13

عنوان : ( اولویت بندی عوامل تعیین کننده کیفیت در تحصیلات تکمیلی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی )

نویسندگان: احمد توکلی , حسین نیکو , سمیرا کیانی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر قصد دارد به بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت در تحصیلات تکمیلی بپردازد و علاوه بر شناسایی اهمیت هریک از این عوامل از دیدگاه دانشجویان، آن ها را اولویت بندی نماید. از این رو جهت ارزیابی اهمیت و وزن نبسی هریک از شاخص های تعیین کننده کیفیت که رضایت دانشجویان را تحت تاثیر قرار میدهد، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است و برای اندازه گیری اهمیت نسبی این شاخص ها از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا نظر سنجی بعمل آمده است. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که در بین معیارهای اصلی هیات علمی با وزن 0.532 نسبت به سایر معیارها در اولویت بوده و پس از به ترتیب خدمات کتابخانه ای با وزن 0.205 ساختار برنامه تحصیلی با وزن 0.164 و چشم انداز شغلی و حرفه ای با وزن 0.099 در اولویت می باشند. همچنین وزی زیرمعیارها بیانگر این است که مدارج علمی با وزن 0.332 در میان زیرمعیارهای هیات علمی، برخورد دوستانه کارکنان کتابخانه با وزن 0.705 از میان زیر معیارهای خدمات کتابخانه ای، واحدها و کتابهای درسی جذاب با وزن 0.675 در میان زیرمعیارهای ساختار برنامه تحصیلی و فرصت هایی برای شرکت در برنامه های کارشناسی ارشد با وزن 0.696 از بین زیرمعیارهای چشم انداز شغلی در اولویت بوده و از اهمیت بیشتری برخوردارند.

کلمات کلیدی

, کیفیت تحصیلات تکمیلی, دانشگاه فردوسی مشهد, فرایند تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061462,
author = {توکلی, احمد and نیکو, حسین and کیانی نژاد, سمیرا},
title = {اولویت بندی عوامل تعیین کننده کیفیت در تحصیلات تکمیلی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی )با رویکردی بر تحولات خاورمیانه( و حماسه اقتصادی)با رویکردی بر مدیریت و حسابداری(},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت تحصیلات تکمیلی، دانشگاه فردوسی مشهد، فرایند تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی عوامل تعیین کننده کیفیت در تحصیلات تکمیلی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
%A توکلی, احمد
%A نیکو, حسین
%A کیانی نژاد, سمیرا
%J اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی )با رویکردی بر تحولات خاورمیانه( و حماسه اقتصادی)با رویکردی بر مدیریت و حسابداری(
%D 2014

[Download]