مطالعات فرهنگ - ارتباطات, دوره (17), شماره (35), سال (2017-1) , صفحات (129-149)

عنوان : ( گفتمان شناسی قسمت در فرهنگ و زبان مردم ایران )

نویسندگان: رضا پیش قدم , آتنا عطاران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه "قسمت" و عبارت های هم معنای آن مفاهیمی عجین شده در فرهنگ فارسی هستند که به کارگیری صحیح و فهم آن ها نیاز به تعمق و بررسی دارد. از این رو، در این پژوهش کوشیدیم تا نگاهی زبانی-تاریخی به باور تقدیر گرایی در جامعه ایران بیاندازیم و با بکارگیری نظریه اسنادی به بررسی دقیق تر آن بپردازیم. لذا، طی 4 ماه 280 موقعیت گفتمانی از میان افراد با گروه های سنی، سطح تحصیلات و مشاغل مختلف گردآوری شد، سپس با استفاده از مدل هایمز (1967) تفکر تقدیرگرایی مورد واکاوی قرار گرفت و همچنین معنی مفهوم قسمت و واژگان هم نشین با آن بررسی شد. افزون بر این، با بهره گیری از فرهنگ کاوی این باور در جامعه، به معرفی "زباهنگ جبرگرایی" پرداختیم و نشان دادیم می توان مفهوم قسمت را فصل مشترک دو زباهنگ "جبرگرایی" و "صراحت گریزی" دانست. در مجموع، نتایج تحقیق حاضر نشان داد تقدیرگرایی با سن رابطه ای مستقیم و با تحصیلات رابطه ای معکوس دارد. در پایان، پیشنهاداتی برای پژوهش های بیشتر ارائه شد.

کلمات کلیدی

, تقدیر گرایی, فرهنگ کاوی, زباهنگ جبرگرایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061476,
author = {پیش قدم, رضا and عطاران, آتنا},
title = {گفتمان شناسی قسمت در فرهنگ و زبان مردم ایران},
journal = {مطالعات فرهنگ - ارتباطات},
year = {2017},
volume = {17},
number = {35},
month = {January},
issn = {2008-8760},
pages = {129--149},
numpages = {20},
keywords = {تقدیر گرایی، فرهنگ کاوی، زباهنگ جبرگرایی، قسمت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گفتمان شناسی قسمت در فرهنگ و زبان مردم ایران
%A پیش قدم, رضا
%A عطاران, آتنا
%J مطالعات فرهنگ - ارتباطات
%@ 2008-8760
%D 2017

[Download]