آب و خاک, دوره (30), شماره (6), سال (2017-2) , صفحات (1-15)

عنوان : ( مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان )

نویسندگان: محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی , علی زین الدینی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلایا از جمله شکل‌های اراضی مهم در مناطق بیابانی می‌باشدو سطح زیادی را در این مناطق به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌ها، تغییر و تحول، میکرومورفولوژی و کانی‌شناسی خاک‌های پلایای بجستان در شمال شرق ایران بود. برای این منظور پس از شناسایی زمین‌ریخت‌ها، در امتداد یک برش، 11 خاکرخ در سطوح ژئومورفیک مخروط افکنه حاشیه پلایا، اراضی حد واسط مخروط افکنه و کفه رسی و همچنین کفه رسی مطالعه شد. هدایت الکتریکی خاک‌ها از 9/0در مخروط افکنه تا 7/36 دسی‌زیمنس بر متر در حاشیه کفه نمکی متغیر بود. بافت خاک در کفه رسی، لوم رسی با غالبیت سیلت بود. کانی‌های رسی خاک‌های مورد مطالعه به‌ترتیب فراوانی شامل اسمکتیت، ایلیت، کلریت و پالیگورسکیت بودند. بر خلاف پلایاهای دیگر درایران، پالیگورسکیت فراوانی کمتری داشت. افق Btkb قرمز رنگ، متکامل‌ترین افق در کل منطقه در مخروط افکنه بود که در زیر لایه‌های سنگریزه‌دار آبرفتی مدفون شده ‌است. تجمع رس به صورت پوشش ذرات شن در مقطع نازک مشاهده شد. افق Bk، حداکثر تکامل در کفه رسی بود. پوشش رسی، کربنات‌های ثانویه اغلب به شکل نودول همراه با فرم‌های عدسی شکل گچ، پدوفیچرهای غالب خاک را تشکیل می‌دهند. وجود افق Bk در خاک‌های رویی و افق Btkb در بین توالی لایه‌های رسوبی، نشان‌دهنده توالی فرآیندهای خاک‌سازی، فرسایش و رسوب است. افق Btkb نشان‌دهنده یک دوره گرم و مرطوب‌تر و افق Bk نشان‌دهنده یک دوره نسبتا مرطوب‌تر نسبت به زمان حاضر است. مورفولوژی خاک‌های مورد مطالعه، نشان‌دهنده مشابهت شرایط خاک‌سازی منطقه مورد مطالعه با شرق و مرکز ایران است.

کلمات کلیدی

, تغییر و تحول خاک, پلایا, پوسته‌های رسی, ژئومورفولوژی, کانی‌‌شناسی رس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061484,
author = {قاسم زاده گنجه ای, محمد and کریمی, علیرضا and علی زین الدینی and خراسانی, رضا},
title = {مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {6},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {تغییر و تحول خاک، پلایا، پوسته‌های رسی، ژئومورفولوژی، کانی‌‌شناسی رس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان
%A قاسم زاده گنجه ای, محمد
%A کریمی, علیرضا
%A علی زین الدینی
%A خراسانی, رضا
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2017

[Download]