دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد , 2017-01-12

عنوان : ( بررسی تاثیر هویت برند خدمات شرکت به شرکت بر افتخار به برند (مورد مطالعه: بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) )

نویسندگان: علی شیرازی , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه درک اینکه چگونه برندها می توانند از پیامدهای عملکرد منتقع شوند به حوزه ای مورد علاقه در مدیریت فزاینده برند تبدیل شده است. در پژوهش حاضر هدف بررسی نقش و ساز و کار تاثیرگذاری هویت حدمات شرکت به شرکت بر افتخار به برند می باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده، 210 نفر از 460 نفر کارکنان بیمارستان‌های آریا و 22 بهمن شهر مشهد، پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Amos صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که معادلات ساختاری به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش‌بینی افتخار به برند از طریق هویت حدمات شرکت به شرکت است. نتایج نشان داد که هویت حدمات شرکت به شرکت بر افتخار به برند اثر دارد.

کلمات کلیدی

, هویت حدمات شرکت به شرکت, افتخار به برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061499,
author = {شیرازی, علی and },
title = {بررسی تاثیر هویت برند خدمات شرکت به شرکت بر افتخار به برند (مورد مطالعه: بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هویت حدمات شرکت به شرکت، افتخار به برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر هویت برند خدمات شرکت به شرکت بر افتخار به برند (مورد مطالعه: بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد)
%A شیرازی, علی
%A
%J دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
%D 2017

[Download]