پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2016-05-18

عنوان : ( تعهد سازمانی و ضرورت ارتقای آن در راستای تحقق اهداف افق سند پیشرفت )

نویسندگان: حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه منابع انسانی نقش و اهمیت ویژهای در سازمانها داشته و لازمه موفقیت هر سازمانی داشتن نیروی انسانی باکیفیت، خلاق و با انگیزه است. پژوهشها نشان داده اند که ارتباط تعهد و تعلق سازمانی با عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی مستقیم و مثبت است. یقیناً هر سازمانی به دنبال راهکارها و ایجاد فضایی است تا بتواند حس تعلق سازمانی را در کارکنان خود بوجود آورد تا بدین وسیله علاوه بر ایجاد حس مثبت نسبت به سازمان و رضایت شغلی، از بیانگیزگی و کسالت کارکنان جلوگیری کند و به این وسیله کارکنان متعهد که ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمان هستند در مسیر تعالی و پیشرفت گام بردارند و اهداف تجاری و بازرگانی سازمان را محقق سازند. به نظر میرسد باید در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بحث تعلق و تعهد سازمانی هم در سطح خرد )سازمانهای مختلف و پرسنل( و هم در سطح کلان )در سطح مدیریت عالی کشور( مورد توجه قرار گیرد تا از این مسیر کارایی و بهرهوری سازمانهای دولتی و خصوصی افزایش یافته و عملکردهای مدیریتی در تخصیص بهینه منابع و امکانات محدود جامعه بهبود یابد.

کلمات کلیدی

, تعلق سازمانی, سرمایه سازمانی, بهرهوری, انگیزش کارکنان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061508,
author = {محمدی, حسین},
title = {تعهد سازمانی و ضرورت ارتقای آن در راستای تحقق اهداف افق سند پیشرفت},
booktitle = {پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعلق سازمانی، سرمایه سازمانی، بهرهوری، انگیزش کارکنان، آموزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعهد سازمانی و ضرورت ارتقای آن در راستای تحقق اهداف افق سند پیشرفت
%A محمدی, حسین
%J پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2016

[Download]