دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران , 2016-05-11

عنوان : ( بررسی تاثیر شوکهای درآمد نفت روی تولید و واردات گندم و جو در ایران با رویکرد خودتوضیح برداری )

نویسندگان: حسین محمدی , محمد ملکان , عبدالله لوشابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واردات بخش عمدهای از تجارت محصولات کشاورزی را در ایران تشکیل میدهد. گندم و جو دو محصول مه و اساسی در کشور محسوب میشوند و سالانه مقدار قابل توجهی از این محصولات از طریق واردات تامین میشود. وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و تاثیری که درآمدهای حاصل از صدور فرآورده های نفت و گاز بر واردات و تولید داخلی محصولات میگذارد موضوع مهمی است که نیازمند پژوهش و بررسی دقیق است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره 1943 الی 1931 و الگوی خودتوضیح برداری به بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر واردات و تولید گندم و جو به عنوان دو محصول مه بخش کشاورزی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که شوکهای نفتی در جهت مثبت روی واردات این دو محصول تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر با افزایش درآمدهای نفتی، واردات این دو محصول نیز بیشتر شده است، این موضوع در حالی است که افزایش درآمدهای نفتی منجر به کاهش تولید داخلی گندم و جو شده است.

کلمات کلیدی

, گندم, جو, واردات, تولید, الگوی خودتوضیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061509,
author = {محمدی, حسین and ملکان, محمد and لوشابی, عبدالله},
title = {بررسی تاثیر شوکهای درآمد نفت روی تولید و واردات گندم و جو در ایران با رویکرد خودتوضیح برداری},
booktitle = {دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گندم، جو، واردات، تولید، الگوی خودتوضیح برداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شوکهای درآمد نفت روی تولید و واردات گندم و جو در ایران با رویکرد خودتوضیح برداری
%A محمدی, حسین
%A ملکان, محمد
%A لوشابی, عبدالله
%J دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران
%D 2016

[Download]