دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران , 2016-05-11

عنوان : ( بررسی اثر تورم بر کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران )

نویسندگان: حسین محمدی , عبدالله شهرکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ تورم بر کارائی سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آثار متفاوتی دارد، هدف این مطالعه بررسی اثر تورم بر کارائی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران در چارچوب نظریات درآمدی کینز و مقداری پول می باشد. نتایج نشان داد که بین نرخ تورم و کارائی سرمایه گذاری یک رابطه تعادلی بلندمدت و منفی وجود دارد. بطوریکه سه نسبی متغیر نرخ تورم ناچیز می باشد. مدل تصحیح خطا(VECM) نشان داد که ضریب شاخص تعدیل برابر 0.04یعنی بیانگر سرعت پائین تصحیح عدم تعادل در شاخص ICOR بود.

کلمات کلیدی

, شاخص کارایی سرمایه گذاری, تورم , کشاورزی ایران, الگوی خود بازگشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061510,
author = {محمدی, حسین and شهرکی, عبدالله},
title = {بررسی اثر تورم بر کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران},
booktitle = {دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شاخص کارایی سرمایه گذاری، تورم ،کشاورزی ایران، الگوی خود بازگشت برداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تورم بر کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران
%A محمدی, حسین
%A شهرکی, عبدالله
%J دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران
%D 2016

[Download]