دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران , 2016-05-11

عنوان : ( ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی )

نویسندگان: حسین محمدی , عبدالله شهرکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به دنبال تعیین شاخص های اقتصادی است که ضمن داشتن توانائی سنجش کیفیت خدمات اعتباری نهادهای مالی بخش کشاورزی. با درنطرگرفتن این شاخصها در کنار سایر عوامل موثر غیراقتصادی و حساسیت بیشتر برروی آنها بتوان کیفیت خدمات این نهادها را ارتقا بخشید. پس از بررسی منابع نظری موجود، تعدادی از عوامل اقتصادی که بر کیفیت خدمات اعتباری این نهادها اثرگذارند مشخص شدند. برای بررسی این عوامل، ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین وسپس اطلاعات لازم برای نمونه شامل 139 نفر از مدیران این موسسات گردآوری گردید. برای تخمین مدل تحقیق ازروش رگرسیون لاجیت ترتیبی استفاده شد. مدل نهائی نشان داد از بین عوامل مورد نظر، متغیرهای میزان سرمایه اولیه صندوق، افزایش سرمایه صتدوق، میزان سود سالیانه صندوق، اعطای به موقع تسهیلات، سهولت تضمینها و نرخ دیرکرد تسهیلات بر کیفیت خدمات اعتباری این موسسات دارای تاثیر مثبت و نرخ کارمزد، میزان تسهیلات، مدت زمان تسهیلات و ارزیابی صحیح مشتری دارای تاثیر منفی هستند. پس از تخمین مدل و محاسبه اثر نهائی مشخص شد اعطای به موقع تسهیلات به متقاضیان مهمترین فاکتور اقتصادی در افزایش کیفیت خدمات اعتباری این موسسات در مقایسه با عوامل دیگر می باشد.

کلمات کلیدی

, اعتبارات کشاورزی . نهادهای مالی بخش کشاورزی , مدل لاجیت ترتیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061511,
author = {محمدی, حسین and شهرکی, عبدالله},
title = {ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی},
booktitle = {دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اعتبارات کشاورزی . نهادهای مالی بخش کشاورزی ، مدل لاجیت ترتیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی
%A محمدی, حسین
%A شهرکی, عبدالله
%J دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران
%D 2016

[Download]