هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( طراحی سازه نوترکیب چند اپی توپی متشکل از 27 آمینواسید آنتی ژن omp31 متصل به سایتو کاین اینترون 2 به منظور تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلوز در گوسفند )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور , محمدهادی سخاوتی , علیرضا حق پرست ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهش صٍ ثش ػٍل صَ یب تت هبلت دس و سَ هب یىی اص ؿبیغ تشیی ثیوبسی بّی هتشن ا ؼًبى دام ث دَ ث ػ اٌَى یىی اص هىلات التصبدی ث ذْاؿتی جبهؼ یًض هغشح ؼّت. ثیوبسی تت هبلت اصجول ثیوبسی بّی همب مٍ ث دسهبى اػت ث گ ای و دسهبى ایی بیماری بسیار ط لًاوی مذت ی دارای سَیى اَی درماوی ی ریاوی برای جامع ی فرد است. عامل بیماری بریسلا، یک ک کً باسیل ک چًک، غیر متحرک، گرم مىفی ی بذین اسپ رً سَت ک در محیط اًَزی رشذ می ومایذ. یکی از پریتئیه بَی م جً دً در غشبی خبرجی ثب یزن 13 کیل دالت نً ) OMP13 ( می ت اًود پبسخ سبیت تً کًسیک ییژ اٌی در ارتجبط ثب آل دًگی ثریسلا ملی تىسیس ایجبد کىد. ثىبثرایه اپیت حً بَیی ک در دامى اسید آمیى اٍی 74 47 ایه آوتیژن ) - MP1374–47 ( قرار دارود ی یک ل حً یَدریف ةً را تشکیل می د ىَد می ت اًوىد در طراحی یاکسه بَی اپی ت پًی م رًد ت جً قرار گیرود. مب در ایه پریژ ثب استفبد از ریش بَی ثی اًوف رًمبتیکی، یک پریتئیه چىد اپی ت پًی و تًرکیت طراحی کردیم ک دارایی چىدیه اپی ت پًی تجرثی غبلت ی خطی از آوتی ژن OMP13 ث مَرا سبیت کًبیه ایىترل کًیه 2 ث عى اًن یبری ملک لًی می ثبشد.

کلمات کلیدی

, بروسلور, آنتی ژن omp31, سایتو کاین اینترون 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061512,
author = {طهمورث پور, مجتبی and سخاوتی, محمدهادی and حق پرست, علیرضا},
title = {طراحی سازه نوترکیب چند اپی توپی متشکل از 27 آمینواسید آنتی ژن omp31 متصل به سایتو کاین اینترون 2 به منظور تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلوز در گوسفند},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بروسلور، آنتی ژن omp31،سایتو کاین اینترون 2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی سازه نوترکیب چند اپی توپی متشکل از 27 آمینواسید آنتی ژن omp31 متصل به سایتو کاین اینترون 2 به منظور تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلوز در گوسفند
%A طهمورث پور, مجتبی
%A سخاوتی, محمدهادی
%A حق پرست, علیرضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]