مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (47), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (731-738)

عنوان : ( استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2 )

نویسندگان: کامبیز حسین پناهی تازه آباد , محمدحسین عباسپور فرد , جواد فیضی , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برای اولین بار رنگدانه پوست سبز گردو به عنوان حساس کننده طبیعی جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه مبتنی بر نانوذرات TiO2 استفاده شد. رنگدانه ها با استفاده از دستگاه فراصوت استخراج و به روش صابونی سازی داغ پالایش شد. از طیف سنجی جذبی UV-Vis برای بررسی ویژگی های جذبی رنگدانه و همچنین از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) برای شناسایی گروه های عاملی در رنگدانه استفاده شد. منحنی I-V و بازده تبدیل فوتون به جریان الکتریکی (IPCE)، برای بررسی ویژگی های فتوولتاییکی رنگدانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که سلول ساخته شده چگالی جریانی برابر 0.939 mA/cm2، ولتاژ مدار باز آن برابر0.792 V، ضریب پرشدگی 0.71 و بازده کلی تبدیل سلول برابر 0.528% تحت شرایط استاندارد حاصل گردید، که در مقایسه با کارهای مشابه مقادیر قابل توجه و خوبی را نشان می دهد. این بهبود بازده نتیجه استخراج و پالایش صحیح رنگدانه و همچنین ناشی از ساختار رنگدانه پوست سبز گردو است که انتقال بار به نانوذارت نیمه رسانا را میسر می کند. با این وجود چنین بازده ای هنوز بمقدار زیادی نیازمند بهبود است تا بتواند با سلول های موجود رقابت نماید. موضوعی که نشان می دهد نیازمند تحقیقات گسترده در این زمینه می باشد.

کلمات کلیدی

, سلول خورشیدی, رنگدانه, پوست سبز گردو, کلروفیل, نانوذارت, TiO2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061515,
author = {حسین پناهی تازه آباد, کامبیز and عباسپور فرد, محمدحسین and جواد فیضی and گلزاریان, محمودرضا},
title = {استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2017},
volume = {47},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4803},
pages = {731--738},
numpages = {7},
keywords = {سلول خورشیدی، رنگدانه، پوست سبز گردو، کلروفیل، نانوذارت، TiO2},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2
%A حسین پناهی تازه آباد, کامبیز
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A جواد فیضی
%A گلزاریان, محمودرضا
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2017

[Download]