پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (182-192)

عنوان : ( طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطی )

نویسندگان: علی محمدزاده , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شیوه‌ای برای طبقه‌بندی اناردانه‌های خارج شده از میوه انار بر مبنای کیفیت رنگ ارائه شده است. هدف از این مقاله استخراج و استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر تصویر برای درجه‌بندی اناردانه‌ها در سه گروه رنگی (قرمز، صورتی، سفید) و غشاء می‌باشد. طی مراحل پیش پردازش با ارزیابی کیفی فیلترهای رنگی برای بخش‌بندی بر مبنای آستانه، مناسب‌ترین فیلتر ارائه گردید. در این مطالعه از مجموع ۲۶ ویژگی مورد استفاده، ۱۰ ویژگی ریخت‌شناسی و شکلی، ۱۰ ویژگی طیفی و رنگی مستخرج از فضاهای RGB, HIS, Lab و ۶ ویژگی بافتی مستخرج از ممان‌های آماری تصویری استفاده گردید. برای طبقه‌بندی و شناسایی چهار گروه تعریف شده از روش تحلیل تفکیک خطی (Linear Discriminant Analysis) استفاده گردید. دقت طبقه‌بندی بر مبنای ویژگی‌های شکلی و اندازه برای جداکردن اناردانه و غشاء ۳/ ۹۶%، بر مبنای ویژگی‌ها رنگی RGB، HSI، Lab بیشترین دقت به ترتیب ۸۷ %، ۸۴ %، ۱/۸۹ % همچنین نتایج دقت طبقه‌بندی بر مبنای ویژگی‌های بافتی ۳/۹۳ % بدست آمد. در پایان با استفاده از روش ترکیب ویژگی‌ها بعنوان ورودی مدل طبقه‌ بند، دقت طبقه‌بندی ۹۹ % بدست آمد.

کلمات کلیدی

, اناردانه, پردازش تصویر, طبقه بندی آماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061521,
author = {محمدزاده, علی and عباسپور فرد, محمدحسین and گلزاریان, محمودرضا},
title = {طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4161},
pages = {182--192},
numpages = {10},
keywords = {اناردانه، پردازش تصویر، طبقه بندی آماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطی
%A محمدزاده, علی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A گلزاریان, محمودرضا
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2016

[Download]