آب و فاضلاب, دوره (22), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (31-38)

عنوان : ( اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق )

نویسندگان: مهدی مکاری , حسین بانژاد , محمد رضا مصدقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند حذف ذرات معلق توسط صافی در تصفیه آب، فرایندی پیچیده است و به پارامترهای متعددی مانند اندازه و شکل دانههای محیط بستر صافی، غلظت ذرات معلق، سرعت صافیسازی و عمق بستر صافی بستگی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق بود. این پژوهش در چهار سرعت صافیسازی (سرعت دارسی) به میزان 086/0، 11/0، 14/0 و 17/0 سانتی متر بر ثانیه و سه بستر صافی با عمقهای 25، 50 و 60 سانتیمتر انجام شد. غلظت کائولینیت در سوسپانسیون ورودی به بالای بستر صافی در تمام آزمایشها ppm100 بود. از دانههای شن سیلیسی با میانگین قطر 51/0 میلی متر به عنوان محیط صافی استفاده شد. نتایج نشان داد که در یک صافی با عمق بستر مشخص، کارایی حذف ذرات معلق در سرعت پایین صافیسازی (086/0 سانتیمتر بر ثانیه) نسبت به سرعتهای بالا بیشتر است. در تمام آزمایشها با افزایش عمق بستر صافی از 25 به 50 سانتیمتر، کارایی حذف ذرات معلق افزایش یافت ولی بین نتایج به دست آمده در صافی با عمق بستر 50 و 60 سانتیمتر، تفاوت معنی داری وجود نداشت(01/0=). توسعه افت فشار در سرعتهای پایین صافیسازی نسبت به سرعتهای بالا، بیشتر بود. در تمام سرعتهای صافیسازی، توسعه افت فشار در عمق 25 سانتیمتر، بیشتر از عمقهای 50 و 60 سانتیمتر بود. عمق مناسب برای بستر صافی 50 سانتیمتر و سرعت مطلوب برای فرایند صافیسازی 17/0 سانتیمتر بر ثانیه به دست آمد.

کلمات کلیدی

, ذرات معلق, افت فشار, سرعت صافی سازی, صافی تند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061530,
author = {مهدی مکاری and بانژاد, حسین and محمد رضا مصدقی},
title = {اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2011},
volume = {22},
number = {2},
month = {August},
issn = {1024-5936},
pages = {31--38},
numpages = {7},
keywords = {ذرات معلق، افت فشار، سرعت صافی سازی، صافی تند شنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق
%A مهدی مکاری
%A بانژاد, حسین
%A محمد رضا مصدقی
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2011

[Download]