سلامت و محیط زیست, دوره (5), شماره (3), سال (2013-7) , صفحات (319-330)

عنوان : ( امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری )

نویسندگان: احسان علیائی , حسین بانژاد , علیرضا رحمانی , عباس افخمی , جواد اویسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: آرسنیک یکی از سمی­ ترین آلاینده­ های آب های زیرزمینی و خاک است. قابلیت تجمع زیستی آرسنیک (III) در گیاهان از طریق آبیاری با آب­ های آلوده به این آلاینده و نیز ورود آن به زنجیره غذایی موجودات زنده، خطرات جبران ناپذیری به بار می آورد. هدف از این بررسی، مطالعه امکان حذف آرسنیک (III) از آب های آلوده با استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم سنتز شده و پارامترهای موثر بر آنست. هم چنین تاثیر افزودن نانوذرات بر فاکتورهای مهم آبیاری بررسی گردید. روش بررسی: در این تحقیق ابتدا نانوذرات پراکسید کلسیم به شیوه شیمیایی مورد سنتز قرار گرفته و سپس کارایی آن در حذف آرسنیک از نمونه های آبی آلوده به آن مورد بررسی قرار گرفت. و نیز تاثیر عوامل موثر بر این فرایند چون pH، غلظت­ های متفاوت آرسنیک (III) و نانوذرات نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نهایتا نتایج مربوط به اثر نانوذرات بر شاخص ­های مهم کیفی آب آبیاری ارایه شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص ساخت که اندازه ذرات تولیدی در محدوده nm 25-15 بوده و هم چنین نتایج مشخص نمود که کارایی نانو ذرات تولیدی با غلظت mg/L 40و در محدوده pH آبیاری (5/8-5/6) در حذف آرسنیک (III) با غلظت اولیه /L μg 004 از آب آلوده در زمان تماس min03، حدود 88% بوده است. هم چنین نانوذرات فوق، تاثیر منفی بر فاکتورهای مهم کیفی آب آبیاری نداشت. نتیجه گیری: در مجموع می­ توان نتیجه گرفت که نانوذرات پراکسید کلسیم بر پایه اکسیداسیون شیمیایی در محل، اثر قابل توجهی در کاهش غلظت آرسنیک (III) تا کمتر از استانداردهای توصیه شده برای آب آبیاری دارد. سرعت بالای فرایند و زمان نسبتا کوتاه واکنش، هم چنین عدم اثرات منفی بر پارامترهای مهم آبیاری نشان می دهد که نانوذرات پراکسید کلسیم سنتز شده، توانایی بالایی در حذف آرسنیک (III) ازآب های آلوده را دارند.

کلمات کلیدی

, آبیاری, آرسنیک (III), اکسیداسیون شیمیایی, پراکسید کلسیم, نانوذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061532,
author = {احسان علیائی and بانژاد, حسین and علیرضا رحمانی and عباس افخمی and جواد اویسی},
title = {امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری},
journal = {سلامت و محیط زیست},
year = {2013},
volume = {5},
number = {3},
month = {July},
issn = {2008-2029},
pages = {319--330},
numpages = {11},
keywords = {آبیاری، آرسنیک (III)، اکسیداسیون شیمیایی، پراکسید کلسیم، نانوذرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری
%A احسان علیائی
%A بانژاد, حسین
%A علیرضا رحمانی
%A عباس افخمی
%A جواد اویسی
%J سلامت و محیط زیست
%@ 2008-2029
%D 2013

[Download]