آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2016-12) , صفحات (1543-1555)

عنوان : ( حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما )

نویسندگان: فرناز ارشادفتح , حسین بانژاد , فریبا محسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آفت کش ها در شمار مهم‌ترین آلاینده های آب های سطحی و زیرزمینی می باشند. تجزیه زیستی مهم ترین و مؤثرترین راه برای نابودی آفت کش ها در محیط بشمار می رود. فنون زیست پالایی به دلیل هزینه های کم، سازگاری با محیط زیست و بازدهی زیاد به عنوان گزینه مناسبی جهت کاهش و یا حذف آلاینده ها از محیط مورد توجه می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی پتانسیل حذف آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط گونه های مختلف قارچ تریکودرما تحت تأثیر متغیرهای pH، غلظت سم و زمان می باشد. بدین منظور ۳ گونه قارچ تریکودرما در pH های ۵، ۷ و ۹ در محیط های کشت PDB حاوی غلظت های ۱، ۳ و ۵ میلی گرم در لیتر از سم، کشت داده شدند. مقدار سم باقیمانده در نمونه ها در ۴ مرحله قرائت و نتایج حاصل توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد گونه های قارچی مورد مطالعه قادر به حذف سم کنفیدور از آب آلوده می باشند و گونه T.harzianum با درصد حذف ۳۴/۶۰، از بیشترین توانایی و گونه T.tomentosum با راندمان حذف ۶۰/۴۴ درصد، از کمترین توانایی در زیست پالایش سم مذکور از آب های آلوده برخوردار می باشند. افزایش غلظت سم از ۱ به ۵ میلی گرم در لیتر، سبب افزایش درصد حذف سم کنفیدور از محیط‌های کشت گردید. نتایج درصد حذف سم کنفیدور در pH های مختلف نشان داد در همه گونه های قارچی راندمان حذف سم در ۵= pHبالاتر از سایر pH ها می باشد.

کلمات کلیدی

, ایمیداکلوپرید, پساب کشاورزی, زیست پالایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061533,
author = {فرناز ارشادفتح and بانژاد, حسین and فریبا محسن زاده},
title = {حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {30},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1543--1555},
numpages = {12},
keywords = {ایمیداکلوپرید; پساب کشاورزی; زیست پالایی; قارچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما
%A فرناز ارشادفتح
%A بانژاد, حسین
%A فریبا محسن زاده
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]