روان شناسی بالینی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (49-60)

عنوان : ( بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ای )

نویسندگان: مجتبی سلطانی علی آباد , محمدرضا عابدی , پریسا نیلفروشان , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: نوجوانان مبتلا به ناتوانیهای جسمانی یکی از گروههای نیازمند توجه در سطوح مختلف خدمات سلامت هستند، مسیر شغلی این افراد نقش تعیین کننده ای در احساس توانمندی و رضایت آنها از زندگی دارد در حالیکه چگونگی تصمیم گیری مسیر شغلی این افراد مبهم بوده و به روشنی مورد پژوهش واقع نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی جسمی بود. روش: در این مطالعه که به شیوه کیفی و با تئوری زمینه ای صورت گرفت؛ تعداد 25 دانش آموز معلول جسمی، 13 کارمند مرتبط با معلولین و 10 متخصص با روش نمونه گیری هدفمند جهت مصاحبه انتخاب شدند. داده های کیفی با روش توصیف مبسوط و مقوله بندی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد شدت و نوع معلولیت، ادراک از معلولیت، خودآگاهی، خودکارآمدی، تجارب مسیر شغلی، اطلاعات مسیر شغلی، شبکه حمایتی، مهارت تصمیم گیری، مهارت مقابله با استرس، واکنش خانواده به معلولیت مقولات عمده در تصمیم گیری دانش آموزان ناتوان است همچنین مقوله هسته این پژوهش انتقال سازگارانه مسیر شغلی است؛ که مقولات عمده مذکور را شامل می شود در نهایت مدل مقدماتی تصمیم گیری دانش آموزان ناتوان ارائه شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت مشاوره تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان ناتوان مستلزم در نظر گرفتن مهمترین مؤلفه های تصمیم گیری دانش آموزان ناتوان جسمی است.

کلمات کلیدی

, دانش آموزان ناتوان جسمی, تصمیم گیری مسیر شغلی, مشاوره مسیر شغلی, توانبخشی شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061534,
author = {مجتبی سلطانی علی آباد and محمدرضا عابدی and پریسا نیلفروشان and بیگدلی, ایمان الله},
title = {بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ای},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-501X},
pages = {49--60},
numpages = {11},
keywords = {دانش آموزان ناتوان جسمی; تصمیم گیری مسیر شغلی; مشاوره مسیر شغلی; توانبخشی شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ای
%A مجتبی سلطانی علی آباد
%A محمدرضا عابدی
%A پریسا نیلفروشان
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2016

[Download]