مشاوره و روان درمانی خانواده, دوره (5), شماره (3), سال (2016-2) , صفحات (93-106)

عنوان : ( تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفی )

نویسندگان: نعیمه ادبی زو , ایمان الله بیگدلی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج انجام شد. پژوهش با روش کیفی و با رویکرد زمینه‌ای صورت گرفت. 25 نفر از دخترانی که برای زمانی برابر شش ماه عضو شبکه‌های اجتماعی بودند و در گروه‌های جنس ناهمسان عضو بودند با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده‌ها با به‌کارگیری مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع اطلاعات گرداوری شد. بر اساس مصاحبه‌های به‌عمل‌آمده 11 طبقه اصلی از پاسخ‌ها به دست آمد که این 11 طبقه در چهار خوشۀ عوامل شناختی (نگرش به عضویت، ملاک‌های همسرگزینی)، ارزش‌ها (هنجارهای فرهنگی و باورهای دینی)، عوامل زمینه‌ساز روان‌شناختی (ارضای نیاز، اضطراب از ازدواج و احساس تنهایی) و سبک زندگی (نفوذ اجتماعی رسانه و روابط میان فردی) که دارای بیشترین تکرارپذیری بود گنجانده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حضور در شبکه‌های اجتماعی بر باورها و گرایش‌های پیش از ازدواج دختران تأثیر گذاشته و به نحو قابل‌توجهی گرایش و تمایل به ازدواج را میان آنان کاهش داده است.

کلمات کلیدی

شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ باورها و گرایش‌ها؛ روابط پیش از ازدواج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061535,
author = {ادبی زو, نعیمه and بیگدلی, ایمان الله and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفی},
journal = {مشاوره و روان درمانی خانواده},
year = {2016},
volume = {5},
number = {3},
month = {February},
issn = {2251-6654},
pages = {93--106},
numpages = {13},
keywords = {شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ باورها و گرایش‌ها؛ روابط پیش از ازدواج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفی
%A ادبی زو, نعیمه
%A بیگدلی, ایمان الله
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J مشاوره و روان درمانی خانواده
%@ 2251-6654
%D 2016

[Download]