اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها , 2016-09-13

عنوان : ( بررسی چگونگی تاثیر پوشش گیاهی بر سرعت یاد و انتقال ذرات خاک توسط باد(مطالعه موردی منطقه صبری سبزوار) )

نویسندگان: هانیه پورجواد , علیرضا راشکی , محسن حسینعلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باد یکی از عوامل مهم فرسایش خاک در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود که به دلیل محدودیت پوشش گیاهی در این نواحی، قادر است ذرات قابل انتقال خاک را با خود حمل نموده و منجر به فرسایش بادی گردد. از اینرو، احیاء پوشش گیاهی در بسیاری از پروژه های کنترل و مقابله با فرسایش بادی، جزو مهمترین راهکارهای پیشنهادی در این مناطق میباشد و بنابراین پژوهش پیرامون ویژگی های تأثیرگذار پوشش گیاهی بر کنترل فرسایش بادی ضروری به نظر میرسد. هدف از انجام پژوهش حاضر نیز مطالعه چگونگی رفتار گیاهان و میزان اثرگذاری تراکم و ابعاد مختلف آنها برسرعت باد و در نتیجه انتقال ذرات خاک است. بدین منظور دو سایت *11 10 متر شامل تراکم و ابعاد گوناگون پوشش گیاهی انتخاب گردید و با انجام شبکه بندی و استفاده از پینهای مدرج (پیکه کوبی) میزان فرسایش و رسوب بادی در بازههای زمانی معین طی تابستان سال 1394در شهرستان سبزوار که از مناطق فعال فرسایش بادی میباشد؛اندازه گیری گردید. سپس با کمک نرم افزار GIS ،قراردادن نقشه پلی گنی موقعیت پوشش های گیاهی بر نقشه فرسایش و رسوب بادی حاصل از پین های مدرج و با در نظر گرفتن ابعاد هرگیاه اقدام به بررسی و تجزیه تحلیل رفتار پوششهای گیاهی گوناگون در برابر انتقال ذرات خاک گردید. در نهایت نتایج به صورت کمی نشان داد؛ پوشش گیاهی به عنوان یک عضو مهم پتانسیل لازم برای ایفای نقشی اصلی در حفظ خاک و کاهش یا جلوگیری از فرسایش را دارد و میزان تأثیرگذاری آن بر فرسایش بادی تابع ویژگیهایی نظیر نوع گیاه، تراکم، ارتفاع، مرحله رشد و جهت قرارگیری نسبت به باد غالب میباشد. به گونهای که تراکم و تعداد بالای پوشش های گیاهی با ابعاد متوسط در یک محدوده نسبت تراکم و تعداد کمتر پوششهای گیاهی ولی با ارتفاع بیشتر، میزان و فاصله ی بیشتری از ناحیه پشتی خود را در برابر فرسایش بادی مصون میدارند

کلمات کلیدی

, فرسایش بادی, پوشش گیاهی, مناطق خشک, خراسان رضوی, سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061538,
author = {پورجواد, هانیه and راشکی, علیرضا and محسن حسینعلی زاده},
title = {بررسی چگونگی تاثیر پوشش گیاهی بر سرعت یاد و انتقال ذرات خاک توسط باد(مطالعه موردی منطقه صبری سبزوار)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {فرسایش بادی، پوشش گیاهی، مناطق خشک، خراسان رضوی، سبزوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چگونگی تاثیر پوشش گیاهی بر سرعت یاد و انتقال ذرات خاک توسط باد(مطالعه موردی منطقه صبری سبزوار)
%A پورجواد, هانیه
%A راشکی, علیرضا
%A محسن حسینعلی زاده
%J اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
%D 2016

[Download]