تازه های علوم شناختی, دوره (18), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (24-37)

عنوان : ( مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , ماریه بادین , پرویز صباحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مقایسه مؤلفه های شناختی و هیجانی افراد مبتال به اختالالت اضطرابی رویکرد جدیدی است که نتایج آن می تواند در روشهای درمانی مورد استفاده قرار بگیرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه انعطاف پذیری شــناختی، نظریه ذهن و حافظه کاری در دو گروه دارای نشانگان وسواسی- جبری و دانشــجویان بهنجار انجام گرفت. روش: در این پژوهش 200 دانشجوی دختر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی را کامل کردند. در ادامه، آزمون های دسته بندی کارتهای ویسکانســین، نظریه ذهن و حافظه وکسلر برای شرکت کنندگان اجرا و داده ها با روش تحلیل واریانس تک متغیره )آنوا( و تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا(، تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشــان داد که در زمینه انعطاف پذیری شناختی بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد، در زمینه نظریه ذهن بین گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد و در زمینه حافظه کاری بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افراد دارای نشانگان وسواسی-جبری، انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری ضعیفتری نسبت به دانشجویان بهنجار دارند و به نظر می رسد که رفتارهای تکراری این افراد به علت ناتوانی آنها در یادآوری رفتارهای قبلی است.

کلمات کلیدی

, اختلال وسواسی- جبری, انعطاف پذیری شناختی, نظریه ذهن, حافظه کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061548,
author = {بیگدلی, ایمان الله and ماریه بادین and پرویز صباحی},
title = {مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2017},
volume = {18},
number = {4},
month = {February},
issn = {1561-4174},
pages = {24--37},
numpages = {13},
keywords = {اختلال وسواسی- جبری، انعطاف پذیری شناختی، نظریه ذهن، حافظه کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار
%A بیگدلی, ایمان الله
%A ماریه بادین
%A پرویز صباحی
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2017

[Download]