علوم مراقبتی نظامی, دوره (2), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (96-103)

عنوان : ( همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , سید ناصر لطفی فاطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مدیریت زمان یکی از مهم ترین مهارت ها در فعالیت های یادگیری است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل است. مواد و روش ها: این یک مطالعه توصیفی است که بر روی 187 نفر از دانشجویان رشته های اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1393-1392 انجام شد. واحدهای مورد پژوهش به روش تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. تمام دانشجویان پرسشنامه مدیریت زمان شامل 66 سوال را تکمیل نمودند. سپس ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان و میانگین تحصیلی دانشجویان بررسی گردید. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل و با نرم افزار آماری spss نسخه 16 تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین مهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود ندارد (p=0.528). همچنین آزمون تی مستقل تفاوت معناداری بین میانگین نمره مدیریت زمان در بین دو گروه دانشجویان دختر و پسر نشان نداد (p=0.245). بحث و نتیجه گیری: با وجود آنکه در این مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت تاثیر مهارت های مدیریت زمان قرار نگرفته است، اما برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زمان برای ارتقاء دانشجویان توصیه می گردد. زیرا مهارت های مدیریت زمان در عملکرد تحصیلی بسیار مهم است

کلمات کلیدی

, اتاق عمل, پیشرفت تحصیلی, مدیریت زمان, هوشبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061551,
author = {آهنچیان, محمدرضا and سید ناصر لطفی فاطمی},
title = {همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد},
journal = {علوم مراقبتی نظامی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-4072},
pages = {96--103},
numpages = {7},
keywords = {اتاق عمل، پیشرفت تحصیلی، مدیریت زمان، هوشبری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
%A آهنچیان, محمدرضا
%A سید ناصر لطفی فاطمی
%J علوم مراقبتی نظامی
%@ 2383-4072
%D 2015

[Download]