پژوهش آب ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی موقعیت پرش هیدرولیکی به کمک انتقال مومنتم )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی , رضا معارفدوست , اشکان ال بویه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله سازه‏ های مستهلک کننده انرژی که در پایین‏دست سازه‌های هیدرولیکی همچون سرریزها، دریچه‌ها، تنداب‏ها و غیره احداث می‌شوند، حوضچه‏ های آرامش می‏ باشند. تحقیق حاضر به بررسی اثر انتقال مومنتم ناشی از برخورد جت آزاد سریع با دبی‌ها و زوایای مختلف، بر مشخصات پرش هیدرولیکی پرداخته است. نتایج بدست آمده از یک مجموعه آزمایشات صورت گرفته نشان داد که بر اثر وارد شدن جت سریع به جریان فوق بحرانی، پرش هیدرولیکی به سمت بالادست حرکت کرده و با افزایش دبی خروجی از جت مقدار این جابجایی افزایش می یابد. در همین راستا اندازه‌گیری‌های صورت گرفته حاکی از افزایش مقدار افت انرژی در اثر برخورد جت به بدنه پرش می‌باشد. زاویه برخورد نیز به دلیل تغییر خصوصیات جریان تاثیرگذار می‏باشد که در برخی حالات این تغییرات تا 20 درصد حالات مشابه مشاهده شده است. در این پژوهش بررسی آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای عدد فرود جریان در کانال اصلی، زاویه و دبی جت آب انجام گردید که بیانگر میزان تاثیرپذیری و حساسیت تغییرات افت انرژی نسبت به هر پارامتر است .بیشترین میزان تاثیر در افت انرژی را تغییرات عدد فرود (تاثیر نیروی ثقل در کانال اصلی) و کمترین تاثیر را تغییر زاویه پرتاب جت آب دارا می‏ باشد.

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی, جت آبی, اتلاف انرژی, طول پرش, آنالیز حساسیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061552,
author = {اسماعیلی, کاظم and معارفدوست, رضا and ال بویه, اشکان},
title = {بررسی موقعیت پرش هیدرولیکی به کمک انتقال مومنتم},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1235},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {پرش هیدرولیکی، جت آبی، اتلاف انرژی، طول پرش، آنالیز حساسیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی موقعیت پرش هیدرولیکی به کمک انتقال مومنتم
%A اسماعیلی, کاظم
%A معارفدوست, رضا
%A ال بویه, اشکان
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2018

[Download]