دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (21), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (17-27)

عنوان : ( بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال )

نویسندگان: عباس حیدری , محمدرضا آهنچیان , سید موسی مهدی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: فرسودگی شغلی، پدیده ای چند عاملی و یک موضوع جدی برای بسیاری از اعضای هیات علمی است و می تواند باعث بروز بیماری های جسمی، روانی و نگرش منفی به فعالیت های حرفه ای و کاهش بهره وری شود. این تحقیق، با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری استان خراسان رضوی انجام گرفته است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 79 نفر از پرستاران هیات علمی شاغل در گروه های آموزشی دانشکده های پرستاری استان خراسان رضوی به صورت سرشماری انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه استاندارد «ماسلاچ» و پرسشنامه شاخص های کار پرستاری (NWI)، اطلاعات جمع آوری شده و با نرم افزار آماری SPSS در سطح 0.05 با آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: 42 نفر (56.8%) از شرکت کنندگان، مرد بودند. 77% شرکت کنندگان در بعد عدم کفایت شخصی و 74.3% در بعد مسخ شخصیت سطح پایین فرسودگی شغلی و در بعد خستگی هیجانی 68.9% سطح متوسط نشان دادند. بین جنس و فرسودگی هیجانی، ارتباط معنادار (0.0010>P) وجود داشت. ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت با نمره خرده مقیاس های محیط کار همبستگی منفی معنادار (0.05>P) داشتند. نتیجه گیری: سطوح بالای خستگی هیجانی، به ویژه در اعضای هیات علمی زن، قابل تامل می باشد و با توجه به ارتباط شاخص های محیط کار با فرسودگی شغلی، به نظر می رسد این مشکل را می توان با افزایش ارتباطات حرفه ای، کارگروهی، تخصص گرایی و بهبود فیزیکی محیط کار، کنترل نمود و فرسودگی را کاهش داد

کلمات کلیدی

, فرسودگی شغلی, هیات علمی, پرستاری, محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061555,
author = {عباس حیدری and آهنچیان, محمدرضا and سید موسی مهدی زاده},
title = {بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2014},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {1606-7487},
pages = {17--27},
numpages = {10},
keywords = {فرسودگی شغلی، هیات علمی، پرستاری، محیط کار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال
%A عباس حیدری
%A آهنچیان, محمدرضا
%A سید موسی مهدی زاده
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2014

[Download]