آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (3), شماره (9), سال (2016-9) , صفحات (47-66)

عنوان : ( پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , رقیه فاضل , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، فهم تجربه های زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از آموزش های سازمانی است که با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق است که مشارکت‌کنندگان در مصاحبه، به صورت هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه با توجه به اشباع نظری تعیین شد که تعداد نهایی شرکت‌کنندگان در مصاحبه 9 نفر از کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. یافته های پژوهش نشان می دهد که کارکنان، آموزش را به عنوان حقی انسانی و پدیده ای در هم تنیده با دیگر جوانب مدیریت منابع انسانی تجربه کرده اند. تجربه آموزش های غیرحرفه ای و ناظر به نیازهای فردی آنان نیز، نشان می دهد که آموزش ها در سازمان، لزوماً به آموزش های حرفه ای محدود نمی شود و آموزش های ناظر به نیازهای فردی و عمومی آنها موجب رضایت بیشتر آنان خواهد شد. در نهایت در این پژوهش، مدلی اکتشافی از آموزش سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد به دست آمد.

کلمات کلیدی

, آموزش کارکنان, پدیدارشناسی, بهسازی سازمان, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061556,
author = {ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه and فاضل, رقیه and آهنچیان, محمدرضا},
title = {پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {آموزش و توسعه منابع انسانی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {9},
month = {September},
issn = {2423-3277},
pages = {47--66},
numpages = {19},
keywords = {آموزش کارکنان، پدیدارشناسی، بهسازی سازمان، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%A فاضل, رقیه
%A آهنچیان, محمدرضا
%J آموزش و توسعه منابع انسانی
%@ 2423-3277
%D 2016

[Download]