شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2017-02-21

عنوان : ( بررسی فاکتورهای شدت تنش و زاویه رشد ترک برحسب نسبت تنش در آلومینیوم 2024 تحت بارگذاری دومحوره در فازهای مختلف )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست , امیرحسین سعیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خستگی فلزات به منظور پیشبینی عمر، طراحی و نگهداری سازهها بیشتر تحت تنشهای تکمحوره مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما از آنجایی که اکثریت سازههای فضایی در طول عمر کاری خود تحت بارگذاریهای چند محوره )به خصوص دومحوره( قرار میگیرند، مطالعه و تحقیق در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مقاله بررسی زاویه رشد ترک تحت بارگذاری دومحوره کشش-کشش در آلومینیوم 2024 میباشد. در این پژوهش از یک نمونه صلیبی شکل دارای سوراخ مرکزی و یک ناچ در زاویه 45 درجه نسبت به بازوهای نمونه و یک ترک اولیه به طول 1 میلیمتر در امتداد ناچ استفاده شده است. یک رابطه خطی برای هر دو فاز صفر و 90 درجه بین فاکتورهای شدت تنش و نسبت تنش دومحوری برای هر دو مود اول و دوم ارائه شده است. ضرایب این رابطه برای طیفهای مختلف بارگذاری دومحوره تحت فاز 90 درجه به دست آمدهاند. با به دست آوردن فاکتورهای شدت تنش مودهای اول و دوم در نرم افزار المان محدود، زاویه رشد ترک را محاسبه میکنیم. سپس رابطهای بین زاویه رشد ترک و نسبت تنش دومحوری در بارگذاریهای دومحوره تحت فاز صفر درجه ارائه می- دهیم که تطابق بسیار خوبی با نتایج بهدست آمده از شبیهسازی و مراجع گذشته دارد. این رابطه برای طیفهای مختلف بارگذاری معتبر بوده و مستقل از نسبت تنشهای مختلف در دو راستای عمودی و افقی میباشد. نهایتا به بررسی اثر طیفهای مختلف بارگذاری دومحوره تحت فاز 90 درجه بر رابطه بین زاویه رشد ترک و نسبت تنش دومحوری میپردازیم.

کلمات کلیدی

, رشد ترک, فاکتور شدت تنش, بارگذاری دومحوره, آلومینیوم 2024 , نسبت تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061569,
author = {فرهنگ دوست, خلیل and سعیدی, امیرحسین},
title = {بررسی فاکتورهای شدت تنش و زاویه رشد ترک برحسب نسبت تنش در آلومینیوم 2024 تحت بارگذاری دومحوره در فازهای مختلف},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رشد ترک، فاکتور شدت تنش، بارگذاری دومحوره، آلومینیوم 2024 ، نسبت تنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فاکتورهای شدت تنش و زاویه رشد ترک برحسب نسبت تنش در آلومینیوم 2024 تحت بارگذاری دومحوره در فازهای مختلف
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A سعیدی, امیرحسین
%J شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2017

[Download]