پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18

عنوان : ( تحلیل پهنه سیلابگیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی رودخانه فریزی) )

نویسندگان: بابک تقدیسی , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه ارزیابی پهنه سیلابگیر و مسیل رودخانه ها مبنای اصلی برنامه های مدیریتی پیشگیری از وقوع خطرات ناشی از سیلاب و استفاده بهینه از این پدیده خدادادی در علوم مربوط به مهندسی رودخانه می باشد بررسی این موضوع در رودخانه ها یی که احتمال وقوع سیلاب در آنها وجود دارد دارای اهمیت بالایی می باشد که از آن جمله می توان به رودخانه فریزی در استان خراسان اشاره داشت. مدل ریاضی که در این می باشد. این مدل از مدلهای معتبر برای محاسبات هیدرولیکی HEC-RAS خصوص استفاده شده است نرم افزار آبراهه های طبیعی می باشد که با شبیه سازی یک بعدی رودخانه ها، امکان محاسبات جریانهای پایدار و ناپایدار وارد شده و سپس برای مدل GIS را فراهم می کند در این مقاله نقشه محدوده مورد مطاله در ابتدا در محیط معرفی گردید و با استفاده از نقشه های ژئورفرنس موجود ، 48 مقطع عرضی برداشت و وارد نرم افزار گردید. در ادامه کار دیگر اطلاعات مورد نیاز از قبیل ضریب زبری، فواصل ساحل چپ و راست و ... به نرم افزار داده اجرا گردید. مسلمأ یکسری خطا ها در زمان اجرا دیده شد که با رفع آنها توانستیم HEC – RAS شد و برنامه خروجی های خوبی را داشته باشیم. و نتایج حاصل نشان داد که در 11 مقطع عرضی از کل محدوده مورد مطالعه فرسایش وجود دارد که در این خصوص یکسری راهکارهای کاربردی به منظور کنترل و کاهش فرسایش پیشنهاد شد و با توجه به نتایج حاصل مشخص شد که افزایش ارتفاع سیل تاثیر چندانی بر گسترش پهنه سیل ندارد و همچنین فاکتور زبری نیز تاثیر محسوسی در افزایش ارتفاع جریان نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, پهنه سیلاب, مدل ریاضی, رودخانه فریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061577,
author = {تقدیسی, بابک and اسماعیلی, کاظم},
title = {تحلیل پهنه سیلابگیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی رودخانه فریزی)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پهنه سیلاب- مدل ریاضی- رودخانه فریزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل پهنه سیلابگیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی رودخانه فریزی)
%A تقدیسی, بابک
%A اسماعیلی, کاظم
%J پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2014

[Download]