پژوهش های حبوبات ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2016-11) , صفحات (59-77)

عنوان : ( برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران )

نویسندگان: محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله،میزان و ارزش انتشارگازهای گلخانه‌ای اُکسید‌نیتروس(N۲O) و دی‌اکسید‌کربن(CO۲)حاصل ازتولید حبوبات منتخب ایران (شامل نخود، لوبیا و عدس) با استفاده از مدل GHGE،برای سال زراعی۹۱-۹۰برآورد شده است.نتایج نشان‌داد که استان‌های فارس و بوشهر، به‌ترتیب باتولیدسالانه۲۷۱/۷۹ و ۰۰۴/۰ تنN۲O، بیشترین وکمترین میزان تولیدگاز گلخانه‌ایN۲Oرا دارامی‌باشند. همچنین استان‌های لرستان و بوشهر نیز به‌ ترتیب باتولیدسالانه۸۳/۱۰۳۲۷ و۳۳/۱‌تنCO۲،بیشترین و کمترین میزان تولیدگاز گلخانه‌ایCO۲را به‌خود اختصاص داده‌اند. مجموع هزینه‌های زیست‌محیطی انتشار گازهای گلخانه‌ای N۲O و CO۲ کل کشور نیزحدود۷۰۵/۳۲‌میلیارد ریال برآوردگردید. باتوجه به یافته‌ها، مدیریت کودهای نیتروژنه مصرفی در مزارع وتوسعه سیاست‌کاهش میزان انتشاربه‌همراه مالیات زیست‌محیطی انتشار گازهای گلخانه‌ای بر سطوح مختلف تولید پیشنهاد شده ‌است.

کلمات کلیدی

, اُکسید‌نیتروس, دی‌اکسید‌کربن, حبوبات, گازهای گلخانه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061590,
author = {جمالی پور, محسن and قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2016},
volume = {7},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-725x},
pages = {59--77},
numpages = {18},
keywords = {اُکسید‌نیتروس، دی‌اکسید‌کربن، حبوبات، گازهای گلخانه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران
%A جمالی پور, محسن
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2016

[Download]