چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن , 2016-03-02

Title : ( (Proper Lie Derivations on B(X )

Authors: Amir Hosein Mokhtari , Hamid Reza Ebrahimi Vishki ,

Citation: BibTeX | EndNote

Cheung [Linear Multilinear Algebra, 51 (2003), 299{310] characterized Lie derivations on a triangular algebra. In this talk, we study Lie derivations on a generalized matrix algebra and we and some sucient conditions under which a Lie derivation is proper. Finally we use the results for B(X), the algebra of bounded linear operators on a Banach space X.

Keywords

, Lie derivation, generalized matrix algebra, bounded linear
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061592,
author = {Mokhtari, Amir Hosein and Ebrahimi Vishki, Hamid Reza},
title = {(Proper Lie Derivations on B(X},
booktitle = {چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن},
year = {2016},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {Lie derivation; generalized matrix algebra; bounded linear operator.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T (Proper Lie Derivations on B(X
%A Mokhtari, Amir Hosein
%A Ebrahimi Vishki, Hamid Reza
%J چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن
%D 2016

[Download]