فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (26), سال (2015-8) , صفحات (71-84)

عنوان : ( ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا )

نویسندگان: مریم حاجی بابائی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , احمد نظامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلزا از دانه های روغنی با ارزش بوده و انتخاب ارقام متحمل به تنش های محیطی جهت توسعه کشت در شرایط خشک و نیمه خشک مهم است. لاین های جدید کلزا، واکنش متفاوتی به شدت های مختلف سطوح مختلف پتانسیل اسمزی نشان می دهند. بدین منظور این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1392 اجرا گردید. عامل رقم در نه سطح شامل ,KS7 ,KR18 ,Karaj1 ,KS12 ,Karaj3 KR4, ,Karaj2, HW113 و HW101 بودند. و عامل تنش خشکی در سه سطح و 6- بار بود. نتایج نشان داد که سطوح پتانسیل اسمزی 3- و 6 - بار به ترتیب سبب کاهش معنی دار 5 و 51 درصدی درصد جوانه زنی، 59 و 93 درصدی طول ریشه چه، 66 و 97 درصدی طول ساقه چه، 60 و 80 درصدی وزن خشک ریشه چه، 50 و 19 درصدی وزن خشک ساقه چه، 55 و 89 درصدی وزن خشک گیاهچه، 54 و 85 درصدی بنیه بذر، 5 و 11 درصدی ضریب سرعت جوانه زنی، 5 و 51 درصدی درصد جوانه زنی نهایی، 5 و 51 درصدی متوسط جوانه زنی روزانه، 63 و 96 درصدی شاخص بنیه گیاهچه، در مقایسه با شاهد گردید. با توجه به مقایسه میانگین برهم کنش سطوح مختلف خشکی و لاین بیش ترین شاخص بنیه گیاهچه در شرایط تنش در این آزمایش رشد طولی ساقه چه در مقایسه با دارا بود. بنابراین لاین 101 رشد طولی ریشه چه بیش تر تحت اثر سطوح مختلف تنش خشکی قرار گرفت لذا می تواند ویژگی مناسبی برای ارزیابی تحمل به تنش خشکی باشد. مناسب ترین شاخص در شرایط سطوح مختلف تنش اسمزی و لاین، شاخص بنیه گیاهچه بود.

کلمات کلیدی

, پتانسیل اسمزی, آزمون جوانه زنی و پلی اتیلن گلایکول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061596,
author = {حاجی بابائی, مریم and گلدانی, مرتضی and امیر حسین شیرانی راد and نظامی, احمد},
title = {ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا},
journal = {فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {26},
month = {August},
issn = {2008-403X},
pages = {71--84},
numpages = {13},
keywords = {پتانسیل اسمزی، آزمون جوانه زنی و پلی اتیلن گلایکول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا
%A حاجی بابائی, مریم
%A گلدانی, مرتضی
%A امیر حسین شیرانی راد
%A نظامی, احمد
%J فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ 2008-403X
%D 2015

[Download]