علوم آب و خاک, دوره (20), شماره (77), سال (2016-11) , صفحات (1-14)

عنوان : ( ارزیابی اثر کودهای آلی بر شاخص های رشد و گل دهی توده اطلسی ایرانی در شرایط کم آبیاری )

نویسندگان: مریم کمالی , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کودهای آلی باعث حفظ چرخه مواد غذایی، کاهش آلودگی، اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پایداری گیاه در خاک می شوند. به منظور بررسی اثر کودهای آلی (ورمی کمپوست، کمپوست و دامی) بر صفات مورفوفیزیولوژیک توده اطلسی ایرانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار در شرایط گلخانه در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه % و ۲۵ (D ۵۰ % گنجایش زراعی به میزان ۱۸۰ سی سی ( 2 ،(D سطح آبیاری (آبیاری براساس ۱۰۰ % گنجایش زراعی به میزان ۳۶۰ سی سی ( 1 در هر گلدان دو کیلویی خاک) و چهار تیمار کودی (شاهد، کمپوست، ورمی کمپوست و (D گنجایش زراعی به میزان ۹۰ سی سی آب ( 3دامی) بودند. صفات مورفوفیزیولوژیک اندازهگیری شده عبارتند از ارتفاع گیاه، تعداد شاخه جانبی، تعداد برگ، تعداد گل، حجم ریشه، وزن خشک برگ، ریشه، ساقه و گل، نشت الکترولیت، هدایت روزنه ای و رنگدانه های فتوسنتزی. نتایج نشان داد که سطوح آبیاری و کودی در تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار شدند. به طوری که بر اساس نتایج حاصل از برهم کنش تیمارهای آبیاری و کودی، بیشترین میزان وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، ارتفاع گیاه، تعداد گل و هدایت روزنه ای در تیمار ۱۰۰ % گنجایش زراعی و در بستر حاوی کود دامی حاصل شد. در تیمار ۲۵ % گنجایش زراعی، کود کمپوست ۳۸ %، کود دامی ۲۹ % و کود ورمی کمپوست ۶۱ % وزن ۱۰ عدد گل را نسبت به کلروفیل کل و ،b در تیمار شاهد به دست آمد. ولی کلروفیل a شاهد افزایش داد. در بین تیمارهای کودی نیز بیشترین میزان کلروفیل کارتنوئید در تیمار ورمی کمپوست مقادیر بیشتری داشتند. به طور کلی، نتایج نشان داد که خصوصیات رشدی و تعداد گل اطلسی به ترتیب در تیمار کود دامی و ورمی کمپوست در شرایط کم آبیاری مناسب تر بود.

کلمات کلیدی

, گل اطلسی, ارتفاع گیاه, رنگدانههای فتوسنتزی, نشت الکترولیت, هدایت روزنهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061601,
author = {کمالی, مریم and گلدانی, مرتضی},
title = {ارزیابی اثر کودهای آلی بر شاخص های رشد و گل دهی توده اطلسی ایرانی در شرایط کم آبیاری},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2016},
volume = {20},
number = {77},
month = {November},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {گل اطلسی، ارتفاع گیاه، رنگدانههای فتوسنتزی، نشت الکترولیت، هدایت روزنهای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر کودهای آلی بر شاخص های رشد و گل دهی توده اطلسی ایرانی در شرایط کم آبیاری
%A کمالی, مریم
%A گلدانی, مرتضی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2016

[Download]