پژوهش های بذر ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2015-10) , صفحات (49-59)

عنوان : ( تأثیر رنگ پوسته و تیمارهای مختلف بر خواب و ویژگی های جوانه زنی بذر خردل وحشی )

نویسندگان: حمید شریفی حشمت اباد , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رنگ پوسته بذر به عنوان یک شاخص ساده و مهم، بر درصد جذب آب، خواب و جوانه زنی بذر مؤثر است . گیاه خردل بذرهایی با رنگ پوست متفاوت تولید می کند، به منظور بررسی تأثیر رنگ پوسته بذر و تیمارهای آزمایشی به صورت (Sinapis arvensis L.) مختلف بر خواب، درصد و سرعت جوانه زن ی بذرها ی خردل دوعاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع بذر با رنگ 0 درصد، اسید جیبرلیک / پوسته متفاوت (قهوه ای و سیاه) و تیمارهای شکستن خواب (شاهد، نیترات پتاسیم 2 250 و 500 پی پی ام و تیمار یک، دو و سه هفته پیش سرمادهی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که در بذرها ی سیاه درصد و سرعت جوانه زنی بیشتر از بذرهای قهوه ای بود اما میزان خواب بذرهای قهوه ای بیشتر از بذرهای سیاه بود. تیمار یک هفته پیش سرمادهی بیشترین تأثیر بر شکست خواب بذرها را داشت به طوری که در این تیمار درصد جوان هزنی برای بذرهای سیاه و قهوه ای به ترتیب 75 و 58 درصد و سرعت جوانه زن ی در بذرها ی 0 بود. تیمار اسید جیبرلی ک 500 پی پی ام کمترین ت أثیر را در بین / 0 و 43 / سیاه و قهوه ای به ترتیب 54 تیمارهای اعمال شده داشت، در این تیمار درصد جوانه زنی برای بذرهای سیاه و قهوه ای به ترتیب 16 و 7 درصد بود. همچنین، درصد جذب آب در بذرهای قهوه ای بیشتر از بذرهای سیاه بود، به طور ی که بذرهای 74 درصد آب جذب / 105 درصد و بذرهای سیاه بعد از گذشت سه ساعت 3 / قهوه ای بعد از گذشت سه ساعت 1 کردند. به طور کلی، نتایج نشان داد که بذرهای هترومورفیک خردل دارای تنوع در طول مدت خواب، جوانه زنی و درصد جذب آب هستند

کلمات کلیدی

, بذرهای چندشکلی, خردل, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, شکست خواب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061612,
author = {شریفی حشمت اباد, حمید and گلدانی, مرتضی},
title = {تأثیر رنگ پوسته و تیمارهای مختلف بر خواب و ویژگی های جوانه زنی بذر خردل وحشی},
journal = {پژوهش های بذر ایران},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {October},
issn = {۲۳۸۳-۱۲۵۱},
pages = {49--59},
numpages = {10},
keywords = {بذرهای چندشکلی، خردل، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شکست خواب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رنگ پوسته و تیمارهای مختلف بر خواب و ویژگی های جوانه زنی بذر خردل وحشی
%A شریفی حشمت اباد, حمید
%A گلدانی, مرتضی
%J پژوهش های بذر ایران
%@ ۲۳۸۳-۱۲۵۱
%D 2015

[Download]