دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (24), شماره (6), سال (2017-3) , صفحات (11-22)

عنوان : ( ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده )

نویسندگان: رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده اند که تجویز ترکیبات شبه استروژنی در دوره های بحرانی و حساس زندگی می تواند اثرات سویی را بر تکوین و عملکرد سیستم تولیدمثلی داشته باشند. در این تحقیق، اثرات تیمار نوزادی مایکو استروژن های زیرالنون و آلفازیرالنول بر زمانبندی آغاز بلوغ و شاخصه های تولیدمثلی از قبیل چرخه استروس و محتوی فولیکولی تخمدان در موش های سوری ماده بررسی گردید. ممواد و روش ها: نوزادان در روزهای 1تا 5 پس از تولد با روش زیرجلدی با روغن کنجد، استرادیول بنزوات) 02 میکروگرم/کیلوگرم 1 و 0 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن( تیمار شدند. موش ،2/ 1 و 0 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن( و آلفازیرالنول) 0 ،2/ وزن بدن(، زیرالنون) 0 های کنترل بدون تیمار بودند. بازشدگی واژن)نشانه آغاز بلوغ( و چرخه استروس از روزهای 02 تا 02 پس از تولد بررسی شدند. به علاوه حیوانات در روز 02 پس از تولد کشته شده و خون و تخمدان آن ها جمع آوری شد. یافته های پژوهش: بلوغ زودرس، اختلال در چرخه استروس و کاهش محتوی فولیکولی تخمدان ها به طور معنی داری در گروه LH 2 و 1 آلفازیرالنول مشاهده گردید. همین طور سطوح هورمون های استرادیول و / 2 و 1 زیرالنون و 0 / های استرادیول بنزوات، 0 مختل گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج تیمارنوزادی موش های ماده با مایکو استروژن ها منجر به بلوغ زودرس همراه با اختلال عملکرد تولیدمثلی گردید. این تغییرات می توانند به علت نقصان در برخی اجزای محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد به ویژه نورون های حساس به استروژن در هیپوتالاموس باشند.

کلمات کلیدی

, زیرالنون, تولیدمثل, بلوغ, موش سوری ماده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061617,
author = {پرندین, رحمت اله and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی ایلام},
year = {2017},
volume = {24},
number = {6},
month = {March},
issn = {1563-4728},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {زیرالنون، تولیدمثل، بلوغ، موش سوری ماده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده
%A پرندین, رحمت اله
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دانشگاه علوم پزشکی ایلام
%@ 1563-4728
%D 2017

[Download]