علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (7), شماره (28), سال (2017-2) , صفحات (111-122)

عنوان : ( ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهی )

نویسندگان: بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرچه سیلیسیم در بیشتر گیاهان عنصری ضروری به شمار نمی رود، اما نقش های سودمندی در رشد گیاهان دارد. از این رو، بررسی نقـش تغذیه ای سیلیسیم و کاربرد ترکیبات نانو حاوی این عنصر ضروری به نظر می رسد. بدین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالـب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۲ اجـرا شـد. تیمارهای آزمایش شامل اندازه ذرات سیلیکات سدیم در دو سطح (نانو و میکرو) و سطوح محلول پاشی (صفر (بدون محلـول پاشـی)، آب مقطر، ۱۰۰ ،۲۰۰ ،۳۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد که سیلیسیم بر صفات شاخص کلروفیل، حداکثر فلورسانس کلروفیل، عملکرد کوانتومی فتوسیستم Π ،فتوسنتز، کارایی مصرف آب لحظهای و هدایت مزوفیلی برگ سیب زمینی رقم آگریا اثر مثبـت داشـت. در مقابل، هدایت روزنهای، تعرق و دیاکسید کربن زیر روزنه ای با مصرف سیلیسیم کاهش یافت. در بیشتر صفات، اثـر نـانوذرات سـیلیکات سدیم بیشتر از ذرات میکرو بود و غلظت ۴۰۰ میلی گرم در لیتر نانوذرات سیلیسیم بیشترین تأثیر را دارا بود. بـه طـورکلی، نـانوذرات، در مقایسه با ذرات میکرو، کارایی بیشتری داشتند. از این رو، استفاده از نانوذرات سیلیکات سدیم در حد بهینه، خصوصیات فتوسنتزی گیاه را بهبود می دهد.

کلمات کلیدی

, سیلیسیم, تعرق, شاخص کلروفیل, نانومواد, هدایت روزنه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061622,
author = {سعادتیان, بیژن and کافی, محمد and بنایان اول, محمد and نباتی, جعفر},
title = {ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهی},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2017},
volume = {7},
number = {28},
month = {February},
issn = {2008-9082},
pages = {111--122},
numpages = {11},
keywords = {سیلیسیم، تعرق، شاخص کلروفیل، نانومواد، هدایت روزنه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهی
%A سعادتیان, بیژن
%A کافی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%A نباتی, جعفر
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2017

[Download]