سومین همایش بین المللی ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2016-02-15

عنوان : ( بررسی تاثیر سوپرجاذب زئولیت بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی دو گونه ی گیاه اطلسی )1petunia( در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: دانیال شکوهی , مرتضی گلدانی , مریم کمالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطلسی از گلهای فصلی با اهمیت در فضای سبز به شمار میآید. با توجه به اهمیت و کاربرد آن و از طرفی کمبود منابع آب، در این9 و 1 /8 ،9/6 ،9/4 ،9/2 ، 09 و 09 %( و کاربرد سوپر حاذب زئولیت در شش سطح ) 9 ، پژوهش تأثیر تنش خشکی با سه سطح ) 09 g/kg( و استفاده از دو گونه گل اطلسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثرات متقابل تنش خشکی، گونه و کاربرد زولیت بر قند، طول ساقه، وزن تر ساقه، قطر گل، وزن تر گل، طول دم گل، طول جام گل، وزن تر برگ، سطح برگ، وزن ویژهی برگ، سطح ویژهی برگ و شاخص سطح برگ در سطح احتمال 1% معنی دار شد. بیشترین مقدار طول دمگل، طول جام گل، سطح برگ ) LA (، وزن ویژهی برگ ) SLW (، شاخص سطح برگ ) LAI (، طول ساقه، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن تر گل و قطر گل در شرایط عدم تنش در گونه 1 و کاربرد سوپر جاذب زئولیت در سطح 1 g/kg بدست آمد . تنش خشکی نشان داد که باعث کاهش شاخص های رویشی در اطلسی می شود و مناسب ترین تیمار برای مقابله با تنش و 1 / خشکی سطوح 8 g/kg زئولیت در گونه 1 میباشد.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, شاخصهای رشدی, زئولیت, اطلسی, سوپر جاذب, کربوهیدرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061624,
author = {شکوهی, دانیال and گلدانی, مرتضی and کمالی, مریم},
title = {بررسی تاثیر سوپرجاذب زئولیت بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی دو گونه ی گیاه اطلسی )1petunia( در شرایط تنش خشکی},
booktitle = {سومین همایش بین المللی ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تنش خشکی، شاخصهای رشدی، زئولیت، اطلسی، سوپر جاذب، کربوهیدرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سوپرجاذب زئولیت بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی دو گونه ی گیاه اطلسی )1petunia( در شرایط تنش خشکی
%A شکوهی, دانیال
%A گلدانی, مرتضی
%A کمالی, مریم
%J سومین همایش بین المللی ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2016

[Download]