پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (468-480)

عنوان : ( بررسی اثرات دگرآسیبی اسانس اسطخودوس (Lavandula officinalis L.) بر مولفه های جوانه زنی بذر برخی از علف های هرز و ذرت )

نویسندگان: امیرحسین ناظمی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر مقادیر مختلف اسانس اسطوخدوس شامل صفر (شاهد)، 4، 20، 40، 100، 200، 300 و 400 میکرو لیتر اسانس در یک لیتر آب مقطر بر روی جوانه زنی علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز، سلمه تره، سوروف، خرفه و قیاق و گیاه زراعی ذرت به صورت 6 آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت.غلظت کومارین موجود در اسانس معادل 245 میکروگرم در میلی لیتر بود. با وجود تفاوت های بین گیاهان مورد مطالعه، نتایج نشان دهنده سمیت بالا اسانس اسطوخدوس برای گیاهان بود. تمامی مولفه های جوانه زنی به طور معنی داری در تمامی گیاهان تحت تاثیر قرار گرفت. به طور کلی، افزایش غلظت اسانس اسطوخدوس موجب افزایش اثرات دگرآسیبی آن شد و باعث شد که از درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک گیاهچه کاهش یابد. غلظت های پایین کاربرد اسانس موجبات بروز اثرات تحریک کنندگی بر جوانه زنی بذر خرفه، سوروف، قیاق و ذرت شد. خرفه حساسیت زیادی به حضور اسانس اسطوخدوس از خود نشان داد. درحالیکه ذرت دارای تحمل نسبی بالاتری به حضور اسانس اسطوخدوس از خود نشان داد.

کلمات کلیدی

, دگرآسیبی, اسانس اسطخودوس, علف های هرز, جوانه زنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061643,
author = {ناظمی, امیرحسین and اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا},
title = {بررسی اثرات دگرآسیبی اسانس اسطخودوس (Lavandula officinalis L.) بر مولفه های جوانه زنی بذر برخی از علف های هرز و ذرت},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {December},
issn = {2980-8170},
pages = {468--480},
numpages = {12},
keywords = {دگرآسیبی، اسانس اسطخودوس، علف های هرز، جوانه زنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات دگرآسیبی اسانس اسطخودوس (Lavandula officinalis L.) بر مولفه های جوانه زنی بذر برخی از علف های هرز و ذرت
%A ناظمی, امیرحسین
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2016

[Download]