سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 , 2017-01-19

عنوان : ( ارزیابی شاخص های گل زعفران تحت تاثیر وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف کاشت )

نویسندگان: محسن رضویان , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر وزن بنه و عمق کاشت آن بر عملکرد گل گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 95-94 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای وزن بنه در چهار سطح شامل 6-4، 8-1/6، 10-1/8و 12-1/10 گرم و تیمارهای عمق کاشت نیز شامل 10، 15 و 20 سانتی متر از سطح خاک در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که با افزایش وزن بنه و عمق کاشت، عملکرد نیز به طور معنی داری افزایش یافت. بر این اساس بیش ترین تعداد گل مربوط به اثر متقابل تیمارهای وزن بنه ی 12-1/10 گرم و عمق 20 سانتی متر با میانگین 26 گل در متر مربع بود و کمترین آن نیز مربوط به اثر متقابل تیمارهای وزن بنه ی 6-4 گرم و عمق 15 سانتی متر بود. همچنین بیش ترین عملکرد وزن تر گل و وزن خشک کلاله از اثر متقابل تیمارهای وزن بنه ی 12-1/10 گرم و عمق کاشت 20 سانتی متر به ترتیب با میانگین 8/9 و 11/0 گرم در متر مربع حاصل شد.

کلمات کلیدی

, کلاله خشک, تعداد گل, وزن گل, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061644,
author = {رضویان, محسن and رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی},
title = {ارزیابی شاخص های گل زعفران تحت تاثیر وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف کاشت},
booktitle = {سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404},
year = {2017},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {کلاله خشک، تعداد گل، وزن گل، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص های گل زعفران تحت تاثیر وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف کاشت
%A رضویان, محسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%J سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
%D 2017

[Download]