پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (4), شماره (3), سال (2017-1) , صفحات (27-48)

عنوان : ( آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی )

نویسندگان: هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های دندان‌پزشکی، پزشکی، داروسازی و پرستاری و مامایی علوم پزشکی مشهد به تعداد 4180 نفر بود که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 183 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسش‌نامه‌های خودکارآمدی پژوهشی، محیط آموزشی- پژوهشی، عوامل اجتماعی و عملکرد آموزشی – پژوهشی استفاده شد. ماتریس همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص‌های نکویی برازش با نرم‌افزار Lisrel 8.5 جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. با اجرای الگوی معادلات ساختاری مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است (067/0=RMSEA ، 92/0=NNFI). هر چند مدل کلی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بود اما همان‌طور که نتایج نشان داد ضرایب مسیر g عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی به خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد معنادار نبودند، به طوری‌که فقط ضریب β خودکارآمدی پژوهشی به عملکرد معنادار بود. نتایج پژوهش از نقش میانجی‌گری خودکارآمدی در رابطه عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی با عملکرد دانشجویان حمایت می‌کند.

کلمات کلیدی

, محیط آموزشی , پژوهشی؛ عوامل اجتماعی؛ خودکارآمدی پژوهشی؛ عملکرد آموزشی, پژوهشی؛ دانشجویان تحصیلات تکمیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061655,
author = {گراوند, هوشنگ and کارشکی, حسین and آهنچیان, محمدرضا},
title = {آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی},
journal = {پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {3},
month = {January},
issn = {2345-6523},
pages = {27--48},
numpages = {21},
keywords = {محیط آموزشی - پژوهشی؛ عوامل اجتماعی؛ خودکارآمدی پژوهشی؛ عملکرد آموزشی- پژوهشی؛ دانشجویان تحصیلات تکمیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
%A گراوند, هوشنگ
%A کارشکی, حسین
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
%@ 2345-6523
%D 2017

[Download]