پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (7), شماره (27), سال (2017-2) , صفحات (127-146)

عنوان : ( تحلیلی بر توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال های 92-1382 (طرح آمایش 5 تا 9) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , یونس غلامی , محمد قنبری , محمد حسین قیاسی , سید مصطفی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور افغانستان در طول تاریخ خود، شاهد جنگ ها و درگیرهای متعدد داخلی و خارجی بوده است. این امر خود در روند مهاجرت ساکنین این کشور موثر بوده است. حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور و سپس شعله ور شدن نزاع های داخلی بعد از خروج نیروهای شوروی، در تسریع روند مهاجرت آنها به کشورهای همسایه خود به ویزه ایران نقش بسزایی داشته است. هدف از این پژوهش بررسی الگوی فضایی پراکندگی مهاجرین افغانستانی در استان خراسان رضوی و تعداد آنها در طی سال­های مختلف می باشد. روش تحقیق این پزوهش توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی در سال 1390 می باشد که برابر با 130242 نفر می باشد. برای نشان دادن توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی در طی دوره های مختلف براساس طرح آمایش اتباع خارجی از نرم افزار GIS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیان­گر وجود یک الگوی پراکندگی خاص مهاجران افغانستانی در استان خراسان رضوی می باشد چرا که حدود 98 درصد مهاجران افغانستانی در شهرستان­های مشهد و تربت جام سکونت دارند. همچنین بررسی تعداد مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال­های 92-1382 نشان دهنده عدم کاهش آنها می باشد. علاوه بر مهاجرین دارای مدرک شناسائی معتبر، بر اساس برآورد های اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی حدود 120000 نفر مهاجر افغانستانی غیرمجاز در این استان ساکن هستند

کلمات کلیدی

, مهاجرین, افغانستانی, پراکندگی, خراسان رضوی, جرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061665,
author = {زرقانی, سیدهادی and یونس غلامی and قنبری, محمد and محمد حسین قیاسی and حسینی, سید مصطفی},
title = {تحلیلی بر توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال های 92-1382 (طرح آمایش 5 تا 9)},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2017},
volume = {7},
number = {27},
month = {February},
issn = {2228-5229},
pages = {127--146},
numpages = {19},
keywords = {مهاجرین، افغانستانی، پراکندگی، خراسان رضوی، جرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال های 92-1382 (طرح آمایش 5 تا 9)
%A زرقانی, سیدهادی
%A یونس غلامی
%A قنبری, محمد
%A محمد حسین قیاسی
%A حسینی, سید مصطفی
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2017

[Download]