علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (215-222)

عنوان : ( اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گلگندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی آن )

نویسندگان: عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال گیاه مهاجم گل گندم آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در نه دمای ثابت (1، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد) با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه بود. به منظور ارزیابی دمای کاردینال جوانه زنی گل گندم از دو مدل رگرسیونی خطوط متقاطع و چند جمله ای درجه دوم استفاده شد. بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در درجه حرارت 20 درجه سانتی گراد مشاهده شد. همچنین بیشترین طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در دمای 25 درجه سانتی گراد بود. بر اساس رگرسیون بین سرعت جوانه زنی و دما، دماهای کاردینال جوانه زنی (پایه، مطلوب و حداکثر) به ترتیب در دامنه (44/1 ؛ 26/1)، (8/22 ؛ 8/19) و (4/38 ؛ 2/38) درجه سانتی گراد بدست آمد. بر اساس نتایج، مدل خطوط متقاطع به دلیل بالاتر بودن ضریب رگرسیون مدل بهتری بود.

کلمات کلیدی

, درجه حرارت کاردینال, سرعت جوانه زنی, ریشه‌چه, ساقه‌چه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061672,
author = {عباسیان, عباس and اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا},
title = {اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گلگندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی آن},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-2646},
pages = {215--222},
numpages = {7},
keywords = {درجه حرارت کاردینال، سرعت جوانه زنی، ریشه‌چه، ساقه‌چه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گلگندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی آن
%A عباسیان, عباس
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2017

[Download]