توسعه کارآفرینی, دوره (9), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (337-356)

عنوان : ( اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد )

نویسندگان: زهره محمدزاده , سعید مرتضوی , یعقوب مهارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش کارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعة اقتصادی، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد کسب و کار حائز اهمیت است. ازآنجا که کارآفرینی فرایندی شناختی است و ترس، از عوامل اثرگذار بر آن است، در پژوهش حاضر تأثیر انواع ترس ادراکشدة کارآفرینان بر عملکرد فردی کارآفرینان و عملکرد کسب و کار آنان بررسی شده است. این پژوهش براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. - جامعة آماری این پژوهش، کارآفرینان کسب وکارهای کوچک شهرستان گناباد هستند. با مراجعه به ادارة صنایع و معادن 993 کارآفرین شناسایی شدند که براساس جدول مورگان 915 نمونه انتخاب شد. نمونه ها براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت جمع آوری شد و داده ها در قالب مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل آزمون و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین ترس از استرس کاری و اجتماعی و ترس از نداشتن منابع با عملکرد فردی و عملکرد کسب و کار تأثیر منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین ترس از مرگ و خطر با عملکرد فردی و عملکرد کسب و کار تأثیر مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین سایر انواع ترس با عملکرد تأثیر معنی داری مشاهده نشده است.

کلمات کلیدی

, ترس کارآفرینان, عملکرد فردی, عملکرد کسبوکار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061700,
author = {محمدزاده, زهره and مرتضوی, سعید and مهارتی, یعقوب},
title = {اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد},
journal = {توسعه کارآفرینی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-2266},
pages = {337--356},
numpages = {19},
keywords = {ترس کارآفرینان، عملکرد فردی، عملکرد کسبوکار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد
%A محمدزاده, زهره
%A مرتضوی, سعید
%A مهارتی, یعقوب
%J توسعه کارآفرینی
%@ 2008-2266
%D 2016

[Download]