مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (4), سال (2017-7) , صفحات (111-116)

عنوان : ( بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای حداکثر سازی هم‎زمان سختی و فرکانس )

نویسندگان: حامد محمدزاده , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه‎سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان (RBTO) برای در نظر گرفتن عدم قطعیت، در متغیرهای طراحی استفاده می‎شود. در این مقاله نشان داده می‌شود که گاهی اوقات بهینه‌سازی فرکانس ممکن است سازه‌ای با سختی کم یا برعکس بهینه‌سازی سختی، سازه‌ای با فرکانس پایین تولید کند. در این مورد، بهینه‌سازی چندهدفه برای هر دو سختی و فرکانس استفاده می‌شود. در این مقاله (RBTO) با استفاده از بهینه‎سازی دو جهتی تکاملی سازه‌ها (BESO) با طرح فیلتر بهبود یافته ارائه می‎شود. برای محاسبات معیار اطمینان از قابلیت اطمینان مرتبه اول (FORM) و روش پاسخ سطح استاندارد برای تقریب تابع حالت حدی استفاده می‌شود. برای افزایش بازده محاسبات، تخمین اطمینان با فرایند بهینه‌سازی توپولوژی کوپل شده است. بهینه‌سازی توپولوژی به‎صورت کمینه کردن حجم با قیود احتمالاتی تغییر مکان و فرکانس فرمول‌بندی می‌شود. چگالی، مدول یانگ و بار به‌عنوان متغیرهای عدم قطعیت در نظرگرفته می‌شود. توپولوژی به دست آمده با (RBTO) با توپولوژی به دست آمده از بهینه‌سازی توپولوژی قطعی (DTO) مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد (RBTO) با استفاده از (BESO) به‌طور مؤثر توانایی حل مسائل بهینه‌سازی چند هدفه برای فرکانس و سختی را دارد.

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, بهینه‌سازی توپولوژی چند هدفه, بهینه‎سازی دو جهتی تکاملی سازه‎ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061719,
author = {محمدزاده, حامد and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای حداکثر سازی هم‎زمان سختی و فرکانس},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {4},
month = {July},
issn = {1027-5940},
pages = {111--116},
numpages = {5},
keywords = {قابلیت اطمینان، بهینه‌سازی توپولوژی چند هدفه، بهینه‎سازی دو جهتی تکاملی سازه‎ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای حداکثر سازی هم‎زمان سختی و فرکانس
%A محمدزاده, حامد
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]