نقد ادبی, دوره (9), شماره (35), سال (2016-12) , صفحات (102-117)

عنوان : ( کاربرد نظریه زیبایی شناسی دریافت در تدوین کتابنامه های ادبی )

نویسندگان: نغمه دادور , محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آفاق پژوهش های ادبی، فهرست های کتاب شناسی و مقاله شناسی بسیاری وجود دارد که به دو صورت اجمالی و توصیفی فراهم آمده است. در گونة اول فقط اطلاعات کتاب شناختی مقالات و کتاب ها و در نوع دوم خلاصه ای از محتوای اثر نیز ذکر می شود. در دهه اخیر و با انتشار کتاب فرهنگ سعدی پژوهی ژانر تازه ای از کتابنامه های ادبی شکل گرفت که جز ذکر خلاصه محتوای کتاب ها و مقالات به داوری آنها نیز می پرداخت. به زعم نگارنده، امروزه پژوهشگران ادبی نیازمند گونه ای تازه از کتابنامه های ادبی هستند. زیرا اکنون با مراجعه به فهرست های دیجیتالی کتابخانه ای و تارنماهای نمایه ساز می توان به اطلاعات اجمالی و توصیفی خوبی در باب کتاب ها و مقالات دست یافت. به نظر می رسد کتاب شناسی های دهه های اخیر نیز به این دلیل که به تحلیل چرایی و چگونگی شکل گیری کتاب ها و مقالات درباره اثر ادبی و علل توجه و بی توجهی به آن در طول زمان نپرداخته، قابل نقد و بازنگری است. در جستار پیش رو ضمن ذکر پیشینه فهرست های کتاب شناسی و کتاب نامه های ادبی گفته شده است که چگونه می توان با بهره گیری از نظریه زیبایی شناسی دریافت، به گونه ای خواندنی تر از کتابنامه های ادبی دست یافت.

کلمات کلیدی

, کتابنامه, کتاب شناسی, کتاب سنجی, کتابنامه های ادبی, زیبایی شناسی دریافت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061723,
author = {دادور, نغمه and یاحقی, محمدجعفر},
title = {کاربرد نظریه زیبایی شناسی دریافت در تدوین کتابنامه های ادبی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {35},
month = {December},
issn = {2008-0360},
pages = {102--117},
numpages = {15},
keywords = {کتابنامه; کتاب شناسی; کتاب سنجی; کتابنامه های ادبی; زیبایی شناسی دریافت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد نظریه زیبایی شناسی دریافت در تدوین کتابنامه های ادبی
%A دادور, نغمه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2016

[Download]