هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، مدیریت و چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز , 2017-02-15

عنوان : ( تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , علیرضا حدادیان , ایمان دروگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تعدد نام های تجاری و رقبا باعث شده است که مردم بیشتر از پیش در معرض انواع برند ها با انواع استراتژی ها، تبلیغات،ترفیعات و ابزار های گوناگون قرار بگیرند، لذا این موضوع باعث شده است که سازمان ها به منظور حفظ حیات خود و کسب سهم بیشتر از بازار دراین فضای رقابتی در صدد کشف روابط موثرتر با مشتریان و مصرف کنندگان برآیند و به مدیریت روابط برند خود با مصرف کنندگان بپردازند.مدیریت روابط برند و توسعه آن بدون شناسایی و مطالعه متغیر های اثر گذار بر مشتریان امکان پذیر نمی باشد، از این رو به منظور بررسی متغییرهای اثر گذار در ایجاد رابطه بهتر بین برند و مصرف کننده این پژوهش قصد دارد الگویی از روابط برند را موردبررسی قرار دهد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند می باشد. درهمین راستا، مسیر هایی که عشق به برند، قصد خریدد را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, عشق به برند, قصد خرید, وفاداری به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061726,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حدادیان, علیرضا and ایمان دروگر},
title = {تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، مدیریت و چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عشق به برند، قصد خرید، وفاداری به برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حدادیان, علیرضا
%A ایمان دروگر
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، مدیریت و چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز
%D 2017

[Download]