پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (40), شماره (40), سال (2016-6) , صفحات (81-103)

عنوان : ( بازشناخت نادره زنان در صفوةالصفا )

نویسندگان: آذر اکبرزاده ابراهیمی , زهرا اختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صفوةالصفا از کتب عرفانی قرن هشتم است که ابن بزاز آن را در شرح کرامات شیخ صفی اردبیلی (650- 735 ه.ق) تألیف نمود. این کتاب که در اواخر دورۀ مغول نگارش یافته، همواره به عنوان یک سند تاریخی به شمار می رفته؛ زیرا بیانگر ویژگی های عرفان و تصوّف این دوره به ویژه غرب ایران بوده است. احراز هویت شخصیت های این کتاب که برخی تا کنون به هیچ گونه مورد بررسی قرار نگرفته اند، اطلاعات ما را دربارۀ زنان صوفی و عارف پیش از صفویه افزایش می دهد. در این جستار با غور و استقصایی که مبتنی بر کتاب صفوةالصفا است، نقش موثّر زنان در این دوره نمایانده شده است. زنانی که برخی از آنان جزو عارفان و مریدان شیخ صفی بودند و برخی علاوه بر گرایش های عرفانی به دلیل تأثیرگذاری برحکومت و اجتماع، در تاریخ این دوره حائز اهمّیّت اند. در این پژوهش پس از مقدمّه با ذکر نمونه هایی از حکایت های کتاب صفوةالصفا که به زنان غالباً ناشناخته اشاره دارد، پانزده زن در دو حوزة عرفان و سیاست شناسانده شده اند و نیز به بررسی جایگاه و نقش زن در آن دوره با توجه به دو مقولۀ عرفان و سیاست پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, صفوةالصفا, زنان, زنان صوفی, شیخ صفی اردبیلی, ابن بزاز اردبیلی, دورۀ مغول و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061744,
author = {آذر اکبرزاده ابراهیمی and اختیاری, زهرا},
title = {بازشناخت نادره زنان در صفوةالصفا},
journal = {پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی},
year = {2016},
volume = {40},
number = {40},
month = {June},
issn = {1735-1030},
pages = {81--103},
numpages = {22},
keywords = {صفوةالصفا، زنان، زنان صوفی، شیخ صفی اردبیلی، ابن بزاز اردبیلی، دورۀ مغول و ایلخانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازشناخت نادره زنان در صفوةالصفا
%A آذر اکبرزاده ابراهیمی
%A اختیاری, زهرا
%J پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی
%@ 1735-1030
%D 2016

[Download]