ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-01-05

عنوان : ( بررسی وضعیت پوشش گیاهی بر روند بیابانزایی منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان با استفاده از مدل IMDPA )

نویسندگان: سرور داوری , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری , علی اصغر طالبان فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیابان‌زایی به عنوان معضلی جهانی بیش‌تر کشورهای خشک و نیمه خشک جهان هم چون ایران را با مشکل مواجه ساخته است. گسترش سریع بیابان‌زایی منجر به خسارت‌های اقتصادی، تخریب محیط زیست، شرایط ناپایدار سیاسی محلی و هرج‌ومرج‌های اجتماعی شده است. این فرایند همواره باتخریب خاک و منابع آب، پوشش گیاهی و دیگر منابع در شرایط طبیعی و اکولوژیکی همراه است. در این پژوهش تأثیر وضعیت پوشش گیاهی در روند بیابان‌زایی منطقه دشت قاسم‌آباد بجستان بر اساس مدل ایرانی IMDPA مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نقشۀ واحدهای کاری (رخساره‌های ژئومورفولوژی) با استفاده از نقشه‌های شیب، زمین‌شناسی، پوشش گیاهی، کاربری، تصاویر رقومی ماهواره‌ای لندست 5 و بازدیدهای میدانی، در نهایت 3 واحد، 8 تیپ و 16 رخسارۀ ژئومورفولوژی تهیۀ گردید. پس از ارزش‌دهی به شاخص‌های بیابان‌زایی مدل در واحدهای کاری، نقشۀ شدت خطر بیابان‌زایی تهیه گردید. نتایج ارزیابی نشان داد معیار پوشش گیاهی با ارزش 55/3 در کلاس شدید بیابان‌زایی قرار دارد و شاخص وضعیت پوشش گیاهی با ارزش 4 (IV) بیش‌ترین تأثیر را در روند بیابان‌زایی منطقه مورد مطالعه داشته است.

کلمات کلیدی

, شدت خطر بیابان‌زایی, IMDPA, قاسم‌آباد, بجستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061751,
author = {داوری, سرور and راشکی, علیرضا and اکبری, مرتضی and علی اصغر طالبان فرد},
title = {بررسی وضعیت پوشش گیاهی بر روند بیابانزایی منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان با استفاده از مدل IMDPA},
booktitle = {ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شدت خطر بیابان‌زایی، IMDPA، قاسم‌آباد، بجستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت پوشش گیاهی بر روند بیابانزایی منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان با استفاده از مدل IMDPA
%A داوری, سرور
%A راشکی, علیرضا
%A اکبری, مرتضی
%A علی اصغر طالبان فرد
%J ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]