پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (18), شماره (12), سال (2016-12) , صفحات (64-70)

عنوان : ( اثر کلرید مس بر درد و ادم التهابی پا در موش صحرایی )

نویسندگان: حانیه نیک بختی , مسعود فریدونی , علی اسداللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: یون مس بعنوان یک ریزمغذی ضروری در مسیرهای بیوشیمیایی مختلفی درگیر بوده و بر سیستم عصبی مرکزی، درد و التهاب مؤثر است. با­توجه به اهمیت درد بر وضعیت روحی و جسمی بیمار، این مطالعه به­ منظور دستیابی به راهکاری جدید برای کاهش درد، به بررسی اثر کلریدمس بر درد حرارتی، شیمیایی و ادم التهابی طی تجویزهای محیطی و مرکزی انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی از 77 موش­ صحرایی نر نژاد ویستار (200-250گرم) در 11 گروه هفت­ تایی شامل گروه­های کنترل (بدون تیمار)، شم1 (سالین،i.p) و دریافت­ کننده دوزهای 100،20،10،5 میلی­گرم/کیلوگرم کلریدمس (i.p)، شم2 (سالین، Intrathecal (i.t)) و دریافت ­کننده غلظت­های µl10/mg0/002 و µl10/mg0/02 کلریدمس (i.t)، گروه شم3 دریافت­ کننده همزمان سالین و نالوکسان (i.p) و گروه دریافت ­کننده همزمان کلریدمس mg/kg10 و نالوکسان mg/kg2 (i.p) استفاده شد. درد حرارتی، شیمیایی و حجم ادم التهابی با آزمون­های Tail flick، فرمالین و پلتیسمومتری بررسی گردید. از آزمون­های ماز صلیبی مرتفع و روتارود جهت بررسی آثار جانبی کلریدمس استفاده شد. یافته­ ها: دوز­های 10 و 20 میلی­گرم/کیلوگرم کلریدمس (i.p) بترتیب باعث کاهش درد حرارتی (0/38±1/69 و 0/53±1/55)، (0/001p<) و درد شیمیایی (0/01p<) و حجم /دم التهابی پا (20/96±70/43 و 29/01±70/38) (0/01p<) شدند اما دوز mg/kg100 منجر به مرگ موش­ها گردید. از طرفی نالوکسان اثر ضد دردی کلریدمس را محو کرد (0/055±0/015)، (0/001p<). تجویز نخاعی غلظت µl10/mg 0/002 کلریدمس اثر قابل­ توجهی بر درد درد نداشت اما غلظت µl10/mg0/02 کلریدمس درد شیمیایی را کاهش داد (0/01p<). کلریدمس بر تعادل و بروز اضطراب اثری نداشت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه تجویز نالوکسان بعنوان آنتاگونیست گیرنده­ های اوپیوئیدی اثر ضد دردی کلرید مس را محو کرد، احتمالاً کلریدمس با افزایش حساسیت گیرنده های اپیوئیدی به اپیوئیدهای درون­زاد، بی­دردی را القاء می­ کند.

کلمات کلیدی

, کلرید مس, درد حرارتی, درد شیمیایی, ادم التهابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061759,
author = {نیک بختی, حانیه and فریدونی, مسعود and اسداللهی, علی},
title = {اثر کلرید مس بر درد و ادم التهابی پا در موش صحرایی},
journal = {پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences},
year = {2016},
volume = {18},
number = {12},
month = {December},
issn = {1561-4107},
pages = {64--70},
numpages = {6},
keywords = {کلرید مس، درد حرارتی، درد شیمیایی، ادم التهابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کلرید مس بر درد و ادم التهابی پا در موش صحرایی
%A نیک بختی, حانیه
%A فریدونی, مسعود
%A اسداللهی, علی
%J پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences
%@ 1561-4107
%D 2016

[Download]