سلامت و مراقبت, دوره (19), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (39-49)

عنوان : ( مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی )

نویسندگان: فاطمه میردورقی , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , سیدکاظم رسول زاده طباطبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: امروزه نظریه‌پردازان زیادی در بحث سبب‌شناسی اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی، بر نارسایی در بازداری رفتاری به‌عنوان علت پدیدایی نشانه‌های این اختلال باور دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود فراوانی رفتارهای پرخطر در مبتلایان به این اختلال چشمگیر باشد. لذا، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رفتارهای پرخطر در دانشجویان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی بود. روش کار: این پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-94 در دانشگاه فردوسی مشهد بود که از بین آنان، دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به اختلال کم‌توجهی/ بیش فعالی با روش نمونه‌گیری در دسترس، به‌عنوان نمونه انتخاب شد. تعداد نفرات برای هر گروه 23 نفر بود که با استفاده از نرم‌افزار Gpower این تعداد نمونه برای هر گروه تعیین‌ شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه بالینی ساختاریافته برای محور یک (SCID-1)، مقیاس درجه‌بندی ADHD بزرگسالان بارکلی و مقیاس خطرپذیری استفاده شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری در 18SPSS- انجام شد. یافته¬ها: یافته‌های پژوهش نشان داد دانشجویان مبتلابه اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی به‌طور معناداری دارای رفتارهای پرخطر بیشتری در رانندگی خطرناک (p<0.05)، گرایش به خشونت (p<0.01) و گرایش به خطرپذیری جنسی (05/0p<) در مقایسه با دانشجویان غیرمبتلا هستند. اما در سایر رفتارهای پرخطر تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت بروز رفتارهای پرخطر به میزان بیشتری در بین دانشجویان مبتلا به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی نسبت به دانشجویان غیرمبتلا بیشتر است.

کلمات کلیدی

, اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی, رفتارهای پرخطر, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061760,
author = {میردورقی, فاطمه and مشهدی, علی and صالحی فدردی, جواد and سیدکاظم رسول زاده طباطبایی},
title = {مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی},
journal = {سلامت و مراقبت},
year = {2017},
volume = {19},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-3391},
pages = {39--49},
numpages = {10},
keywords = {اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی، رفتارهای پرخطر، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی
%A میردورقی, فاطمه
%A مشهدی, علی
%A صالحی فدردی, جواد
%A سیدکاظم رسول زاده طباطبایی
%J سلامت و مراقبت
%@ 2322-3391
%D 2017

[Download]