پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (6), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (129-152)

عنوان : ( تأثیر «ادراک از بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن: با نقش تعدیل‌گر «ارزش‌های کاری» )

نویسندگان: سیدفاطمه قاسمپورگنجی , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از متغیرهای موثر بر برنامه‌ریزی نیروی انسانی، قصد ترک شغل است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک از «بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن با سنجش نقش تعدیل‌کننده متغیر «ارزش‌های کاری» در یکی از دانشگاه‌های دولتی شمال شرق کشور بود. نتایج به‌دست آمده بر سیاست‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی با محوریت تقاضای نیروی کار تأثیر دارد. با استفاده از روش تصادفی ساده، نمونه‌گیری برای دستیابی به حجم نمونه 210 تن، تعیین شده بر‌اساس جدول مورگان، انجام گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون میانگین، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج مصاحبه‌ها نشان داد که با توجه به بالا‌بودن قصد ترک شغل در سازمان، کارکنان به دلایلی مانند «نبودن جایگزین‌های شغلی بهتر در خارج از سازمان»، همچنین «قرار داشتن در وضعیت استخدام رسمی» به ترک سازمان اقدام نکرده‌اند. در یک یافته بسیار قابل تأمل روشن شد که قصد ترک شغل در بین کارکنان زن هیأت علمی از سایر گروه‌ها بالاتر بود. نتایج نشان داد که ادراک از بافت اخلاقی بر قصد ترک شغل (36/0=β) مؤثر است. همچنین نقش تعدیل‌گر ارزش‌های کاری بر قصد ترک شغل (26/0=β) مورد تأیید قرار گرفت. اگرچه که ارزش رابطه (20/0-= β) و ارزش پاداش (15/0-=β) نقش اثرگذارتری بر رابطه میان بافت اخلاقی در سازمان و قصد ترک شغل داشت.

کلمات کلیدی

برنامه‌ریزی نیروی انسانی؛ بافت اخلاقی؛ قصد ترک شغل؛ ارزش‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061768,
author = {قاسمپورگنجی, سیدفاطمه and آهنچیان, محمدرضا},
title = {تأثیر «ادراک از بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن: با نقش تعدیل‌گر «ارزش‌های کاری»},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-6977},
pages = {129--152},
numpages = {23},
keywords = {برنامه‌ریزی نیروی انسانی؛ بافت اخلاقی؛ قصد ترک شغل؛ ارزش‌های کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر «ادراک از بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن: با نقش تعدیل‌گر «ارزش‌های کاری»
%A قاسمپورگنجی, سیدفاطمه
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2016

[Download]