پژوهشنامه روان شناسی اسلامی, دوره (2), شماره (4), سال (2016-12) , صفحات (70-94)

عنوان : ( نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی )

نویسندگان: مهرنساء شهابی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , جعفر حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا توجه به نقش مذهب به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر اضطراب، پژوهش حاضر به منظور بررسی ابعاد نگرش مذهبی در اضطراب و دشواری در نظم‌جویی هیجان انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۴ ـ ۹۵ است که بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، ۲۰۱ نفر از این افراد (۹۱ دختر و ۱۱۰ پسر) از دانشکده‌های مختلف انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های نگرش‌سنجمذهبی(RAS-R)، دشواری ‌در نظم‌جویی هیجان (DERS-۱۶) و اضطراب بک (BAI) را تکمیل کردند. سپس داده‌های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین ابعاد نگرش مذهبی با دشواری در نظم‌جویی هیجانی و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد. ابعاد جهان‌بینی مذهبی، اخلاقیات و ارزش‌ها و معنویت درونی به طور غیرمستقیم و از طریق دشواری در نظم‌جویی هیجان با اضطراب ارتباط دارد. بعد عبادات با دشواری‌های نظم‌جویی هیجانی ارتباطی ندارد اما با اضطراب رابطه منفی و مستقیم دارد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می‌توان استنباط کرد که ابعاد نگرش مذهبی می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم بر اضطراب تأثیرگذار باشد. بنابراین، توجه به نگرش مذهبی در پروتکل‌های درمانی و آسیب‌شناسی اختلالات اضطرابی ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

, نگرش مذهبی, اضطراب, دشواری در نظم‌جویی هیجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061773,
author = {شهابی, مهرنساء and امین یزدی, سیدامیر and مشهدی, علی and جعفر حسنی},
title = {نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی},
journal = {پژوهشنامه روان شناسی اسلامی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {4},
month = {December},
issn = {2476-3659},
pages = {70--94},
numpages = {24},
keywords = {نگرش مذهبی; اضطراب; دشواری در نظم‌جویی هیجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی
%A شهابی, مهرنساء
%A امین یزدی, سیدامیر
%A مشهدی, علی
%A جعفر حسنی
%J پژوهشنامه روان شناسی اسلامی
%@ 2476-3659
%D 2016

[Download]